Petition Closed
41,774
Supporters

Het Internet zoals wij het kennen loopt gevaar. Als we niet snel tot actie overgaan, kan ons recht op vrije communicatie en informatie-uitwisseling definitief aan banden worden gelegd.

In minder dan vier weken tijd wil de International Telecommunications Union (ITU), een agentschap van de Verenigde Naties, nieuwe regels vaststellen die een verregaande inperking van de fundamentele online vrijheden van burgers zullen betekenen.

Een groep telecombedrijven heeft aansluiting gezocht bij landen die vrij Internetgebruik al sterk hebben ingeperkt, waaronder China, Egypte en Saoedi-Arabië, om gezamenlijk een verdragsvoorstel te doen voor de VN-Wereldconferentie over Internationale Telecommunicatieregelgeving die in december plaatsvindt.

Tot dusverre is het voorstel onopgemerkt gebleven, maar de gevolgen zijn zo groot dat we snel moeten handelen om de ITU en haar lidstaten te laten zien dat wij als burgers niet werkloos zullen toezien hoe ons recht op vrije communicatie ondermijnd wordt.
Het voorstel geeft regeringen en bedrijven wereldwijd de mogelijkheid om:

- gebruikers te laten betalen voor diensten als e-mail en Skype;
- toegang tot het Internet te beperken; en
- toezicht uit te oefenen op al onze online activiteiten

De nieuwe regelgeving zou mensen in armere landen en zij die onder een dictatuur leven zelfs nog meer schade toebrengen.

Teken deze wereldwijde petitie en vraag uw regeringsvertegenwoordigers die op de conferentie aanwezig zullen zijn zich te verzetten tegen deze veranderingen die Internetvrijheid ernstig en definitief zullen beperken. Ga nu tot actie over, voordat het te laat is. Het is tijd voor een nieuwe werkwijze waarin de stem van het volk echt telt en er ook geluisterd wordt naar de gewone burger die voor zijn bestaan in toenemende mate afhankelijk is van het Internet.

Met het tekenen van deze petitie voegt u uw stem toe aan de tienduizenden mensen die zich verzetten tegen onnodige en beperkende online regelgeving.

Een Internet dat volledig wordt beheerst door de overheid en grote ondernemingen is in strijd met de essentie waar het Internet voor staat – vrije en gratis toegang voor iedereen.

Daarom is het van groot belang dat wij ons verenigen en van onze nationale leiders en internationale organisaties eisen dat zij de vrijheid die het Internet ons allen biedt respecteren en dit voorstel een halt toeroepen.

Onze online vrijheid hangt van u af, en de tijd dringt. De ITU zal binnen vier weken over dit voorstel beslissen, dus teken de petitie vandaag nog.

Letter to
Leden van de Wereldconferentie
Geachte stemmende leden van de Wereldconferentie over Internationale Telecommunicatieregelgeving,

Stop de overname van het Internet

Aan de stemmende leden van de Wereldconferentie over Internationale Telecommunicatieregelgeving:

Ik ben groot tegenstander van eventuele pogingen om de fundamentele vrijheden van burgers online te ondergraven.

Ik roep u op uw stemrecht te gebruiken om het voorstel te verwerpen; een voorstel waarmee de regels waaraan het Internet onderworpen is, voor altijd gewijzigd zullen worden.

Ik waardeer mijn toegang tot het Internet als bron van informatie, een vitaal communicatiemedium en een bron van verbinding en wereldwijde uitwisseling.
Ik ben bezorgd dat het Verdrag:

- gebruikers laat betalen voor diensten zoals e-mail en Skype;
- regeringen grotere bevoegdheden toekent om toegang tot het Internet te beperken;
- mogelijkheden vergroot van regeringen tot het controleren en beperken van het Internetgebruik; en
- vooral Internetgebruikers in de meest arme landen zal treffen.

Dit is een directe bedreiging voor mijn recht tot toegang tot het Internet, met gevolgen voor de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting.

Ik roep de nationale en internationale leiders op de Wereldconferentie over Internationale Telecommunicatieregelgeving, op uitnodiging van de VN en gehouden in Dubai van 3 tot 14 december, op tot respect voor de vrijheid van het Internet en tot verwerping van het ITU-voorstel tot commercialisering, beperking en regulering van het Internet.

Ik roep u op gebruik te maken van uw stemrecht om dit voorstel te verwerpen en te zorgen dat het Internet een open medium blijft dat de wereld verbindt. Ik wil een nieuw proces dat open en inclusief is voor alle Internetgebruikers.

Hoogachtend,

Equal Times started this petition with a single signature, and now has 41,774 supporters. Start a petition today to change something you care about.