STOP CENZURA IN MD! ОСТАНОВИТЬ ЦЕНЗУРУ В МОЛДОВЕ!

0 людей подписали. Следующая цель: 500


Către

Centrul de Jurnalism Independent al Republicii Moldova

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Ambasada SUA

Delegația UE în Republica Moldova

 Scrisoare deschisă

 Ne exprimăm dezacordul categoric faţă de concluziile studiului Centrului pentru Jurnalism Independent. Denumirea acestuia deja presupune caracterul părtinitor al acestuia "Elemente de propagandă, manipulare informațională și încălcări ale normelor deontologice în mass-media". Inițial, a fost pusă problema identificării "propagandiștilor". Acest lucru se înscrie perfect în campania, lansată de autoritățile moldovenești, de introducere a cenzurii în jurnalism, prin adoptarea legislației punitive în domeniul mass-media.

 Trezește mirarea lista celor "cercetaţi". Este vorba de canalele TV: Publika.md, Prime TV, Canal 2, Canal 3, Jurnal TV, Accent TV, NTV Moldova, RTR Moldova, TV Moldova 1; de Internet protalurile: Noi.md, Sputnik.md, Deschide.md. Lista nu include însă TVR Moldova, Pro TV, dar nici TV8, nici newsmaker.md – surse media nu mai puţin respectate şi care influențează opinia publică. Prin coincidență, două dintre aceste posturi TV au fost și sînt beneficiare ale granturilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Unul dintre clienții studiului este Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). O coincidență? Sîntem siguri că nu.

 Printre subiectele analizate „reflectarea celebrării în Moldova a zilei de 9 mai - Ziua Victoriei și Ziua Europei”. Observațiile autorilor studiului sînt uimitoare. Se pare că 9 mai are un caracter dual. Angajații Centrului de Jurnalism, dintr-un anumit motiv, contrapun Ziua Victoriei cu Ziua Europei. Aceste sărbători nu au nimic în comun. Pe data de 9 mai 1945, Uniunea Sovietică a cîștigat în Marele Război pentru Apărarea Patriei. La 9 mai 1950 a fost semnată Declarația lui Schumann, care a marcat crearea Comunității Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), care ulterior a devenit Uniunea Europeană.

Aceste sărbători sînt separate de timp, istorie și nu se contrazic, în mod cert, între ele. Dar elaboratorii studiului insistă ca unele surse mass-media "au relatat evenimentele numai in contextul Zilei Victoriei". Acest lucru nu este altceva decît imixtiune în politica editorială. Mass-media are dreptul de a determina în mod independent subiectele, abordarea privind relatarea acestora și păstrarea opiniei autorului în materiale. Dar cea mai surprinzătoare a fost propunerea de a prezenta UN PUNCT DE VEDERE ALTERNATIV referitor la Ziua Victoriei.

 În comentariul referitor la articolul RTR Moldova din 9 mai se spune:

"Alegerea opiniilor părtinitoare referitor la acest eveniment. Toate opiniile au fost luate de la participanții la Marş (Marşul Victoriei, "Regimentul nemuritor") și au prezentat evenimentul exclusiv într-o lumină pozitivă, inclusiv semnificația zilei de 9 mai - "Ziua Victoriei URSS asupra fascismului".

 Am dori să-i întrebăm pe autorii documentului: A CUI OPINIE a fost necesar să fie luată ca alternativă, aceea a naziștilor, a colaboratorilor lagărelor de concentrare, a membrilor echipelor de lichidare, a „polițailor”? Explicați-ne! Noi nu înțelegem cum puteți pune la îndoială semnificația Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei și în cel de-Al Doilea Război Mondial? Victoria asupra nazismului! Punctul în această problemă a fost pus de Procesul de la Nürnberg, care a condamnat acțiunile naziștilor și ale liderilor lor. De menţionat că Tribunalul Militar de la Nürnberg a fost internațional, cu participarea reprezentanților Marii Britanii, Franței și Statelor Unite ale Americii, anume de către acest Tribunal a fost declarat Ion Antonescu criminal de război.

 Recomandările Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) încurajează jurnaliștii și mass-media să devină apologeți ai nazismului.

O altă observație a CJI se referă la materialul Accent TV: “utilizarea tehnicilor de manipulare pentru crearea "inamicului extern". Accent TV a demonstrat materialul cu motto-ul: "În Basarabia românii au creat 49 de ghetouri", menționînd că România ca popor și țară este de vină pentru exterminarea evreilor și nu numai în timpul celui de-al Doilea Război Mondial ".

 În acest caz fiind demonstrată necunoaşterea elementară a faptelor istorice. România a participat, în realitate, la cel de-Al Doilea Război Mondial de partea Germaniei naziste. La ordinul personal al mareșalului Ion Antonescu au fost înființate lagăre de concentrare pentru evrei și romi. Autorii materialelor nu s-au înșelat asupra unui singur lucru, “conducătorul” a distrus nu numai evreii basarabeni, ucraineni și transnistreni, ci a făcut insuportabilă viaţa pentru concetățenii săi.

 În Transnistria, așa cum era numită pe atunci noua formațiune administrativ-teritorială, sute de mii de evrei și romi au fost deportaţi din România, Bucovina, Basarabia. Da, România a încheiat războiul de partea Uniunii Sovietice, dar acest lucru nu o absolvă de vină pentru genocid, batjocorirea populației locale în primii ani de război. În România modernă sînt pedepsite sever inițiativele  de genul propunerii Centrului pentru Jurnalism Independent. În anul 2015, statul vecin a adoptat amendamentele la Ordonanţa de Urgenta 31/2002 privind interzicerea organizațiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob. Persoanele, care au comis astfel de infracțiuni sînt condamnate pentru o perioadă de la trei luni pînă la trei ani cu restricția drepturilor. Sau pentru reflectarea Holocaustului e nevoie, de asemenea, de un punct de vedere alternativ?

Există momente istorice, care presupun o abordare și o evaluare într-un singur sens, fără ambiguității. În ceea ce privește pluralismul, în astfel de situații, încercările de a promova "opinii echivoce" ar trebui evaluate ca o încercare de propagare a fascismului și a nazismului și nicidecum în alt mod.

În plus, CJI invită CCA "să inițieze monitorizarea canalelor de televiziune care, în conformitate cu "semnalele" parvenite, produc un content manipulator", pentru a identifica abaterile de la legislație și să aplice sancțiunile corespunzătoare". Acesta este deja un apel deschis la aplicarea cenzurii fățișe, la începutul persecuției, hărțuirii și, în cele din urmă, la o dictatură severă.

 Documentul creat de Centrul pentru Jurnalism Independent ridică numeroase întrebări. Acțiunile acestei organizații reprezintă, în acest caz, o manifestare a manipulării, cenzurii, care vizează eliminarea surselor mass media nedorite. Toate acestea contravin principiilor democrației, libertății de exprimare, deontologiei.

 Sîntem siguri că oamenii cu judecată sănătoasă au o atitudine critică faţă de astfel de studii, înțeleg natura lor distructivă și nu pot lua în serios concluziile și propunerile acestora.

 Mai mult, decît atît, considerăm periculoase pentru dezvoltarea democrației în țara noastră astfel de "studii" unilaterale și părtinitoare, care ignoră opinia publică și poziția majorității populației moldovenești, care atentează la memoria strămoșilor noștri, încercînd să calce în picioare sentimentele sfinte ale cetățenilor moldoveni.

 *** 

Центру независимой журналистики РМ

Координационному совету по телевидению и радио

Посольству США в РМ

Делегации ЕС в РМ

 Открытое письмо

 Высказываем свое категорическое несогласие с выводами исследования Центра независимой журналистики. Его название уже носит предвзятый характер “Элементы пропаганды, информационной манипуляции и нарушения норм деонтологии в СМИ”. Изначально сделана ставка на выявление “пропагандистов”. Это идеально вписывается в кампанию, начатую молдавскими властями по введению цензуры в журналистике путем принятия карательного законодательства о СМИ.

Удивление вызывает список “исследуемых”. Это телеканалы Publika.md, Prime TV, Canal 2, Canal 3, Jurnal TV, Accent TV, NTV Moldova, RTR Moldova, TV Moldova 1; интернет-издания Noi.md, Sputnik.md, Deschide.md. В списке не оказалось ни TVR Moldova, ни Pro TV, ни TV8, ни newsmaker.md - не менее уважаемых СМИ, оказывающих влияние на общественное мнение. По стечению обстоятельств, два из них являлись и являются получателями грантов от посольства Соединенных штатов Америки. Одним из заказчиков исследования является Агентство по развитию США. Совпадение? Уверены, нет.

Среди анализируемых тем - освещение празднования в Молдове 9 мая - Дня Победы и Дня Европы. Замечания исследователей поразительны. Оказывается, у 9 мая двойственный характер. Сотрудники Центра журналистики зачем-то противопоставляют День Победы Дню Европы. Эти праздники не имеют ничего общего. 9 мая 1945 года Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне. 9 мая 1950 года была подписана декларация Шумана, ознаменовавшая создание Европейского объединения угля и стали, ставшего впоследствии Европейским Союзом.

Эти праздники отделены временем, историей и точно не противоречат друг другу. Но исследователи настаивают на том, что некоторые СМИ “освещали события исключительно в контексте Дня Победы”. Это ни что иное как вмешательство в редакционную политику. СМИ вправе самостоятельно определять темы, подход к их освещению и сохранение авторского мнения в материалах. Но самым удивительным было предложение представить АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ о Дне Победы.

В комментарии о материале RTR Moldova от 9 мая говорится:

”Выбор пристрастных мнений об этом событии. Все мнения были взяты у участников Марша (Марш Победы, “Бессмертный полк”) и представляли мероприятие исключительно  в позитивном свете, в том числе значение 9 мая как “Дня Победы СССР над фашизмом”.

Хочется задать вопрос авторам документа: ЧЬЕ МНЕНИЕ нужно было взять в качестве альтернативного - нацистов, сотрудников концентрационных лагерей, членов расстрельных команд, полицаев? Объясните нам! Мы не понимаем, как можно ставить под сомнение значимость победы в Великой Отечественной и Второй Мировой войне? Победы над нацизмом! Точку в этом вопросе поставил Нюрнбергский процесс, осудивший действия нацистов и их главарей. Отметим, что Нюрнбергский военный трибунал был международным, с участием представителей Англии, Франции и США, именно этим трибуналом Ион Антонеску был признан военным преступником.

Рекомендации ЦНЖ подталкивают журналистов и СМИ становиться апологетами нацизма.

Еще одно замечание ЦНЖ относится к материалу Accent TV:

“использование техники манипулирования в создании “внешнего врага”. Accent TV показал материал под девизом: “В Бессарабии румыны создали 49 гетто”, отмечая, что Румыния как народ и страна виновата в уничтожении евреев и не только) во время Второй Мировой войны”.

Налицо элементарное незнание исторических фактов. Румыния на самом деле принимала участие во Второй Мировой на стороне нацистской Германии. По личному распоряжению маршала Иона Антонеску были созданы концентрационные лагеря для евреев и ромов. В одном ошиблись авторы материалов. Кондукэтор уничтожал не только бессарабских, украинских и приднестровских евреев, невыносимой он сделал жизнь и своих сограждан.

В Транснистрии, как тогда называли новое территориально-административное формирование, были уничтожены сотни тысяч иудеев и ромов, вывезенных из Румынии, Буковины, Бессарабии. Да, Румыния окончила войну на стороне Советского Союза. Но это не снимает вину за геноцид, издевательства над местным населением первых лет войны. В современной Румынии жестоко карают за инициативы, подобные предложению ЦНЖ. В 2015 году в соседнем государстве были приняты поправки к Указу Правительства nr. 31/2002 о запрете организаций и символов с фашистской символикой, продвигающие расистские или ксенофобские настроения. Совершившие подобные преступления люди подвергаются осуждению на срок от трех месяцев до трех лет с ограничением в правах. Или в освещении Холокоста тоже требуется альтернативная точка зрения?

Существуют исторические моменты, предусматривающие исключительно однозначный подход и оценку. Что касается плюрализма, то в подобных ситуациях попытки продвижения “неоднозначности мнений” следует оценивать как попытку пропаганды фашизма и нацизма и никак иначе!

В довершение ЦНЖ призывает КСТР “инициировать мониторинг телевизионных каналов, которые согласно “сигналам” производят манипулятивный контент”, выявлять отклонения от законодательства и применять соответствующие санкции”. Это уже открытый призыв к открытой цензуре, к началу гонений, травле, и в конечном итоге – к жесточайшей диктатуре.

Документ, созданный Центром независимой журналистики, вызывает множество вопросов. Действия этой организации в данном случае представляют проявление манипуляции, цензуры, направленные на устранение неугодных СМИ. Все это противоречит принципам демократии,  свободы слова, деонтологии. 

Уверены, здравомыслящие люди критически относятся к подобным исследованиям, понимают их разрушительный характер и не могут всерьез воспринимать их выводы и предложения.

Более того, мы считаем крайне опасными для развития демократии в нашей стране такие односторонние и пристрастные «исследования», которые игнорируют общественное мнение и позицию большей части населения Республики Молдова, которые покушаются на память о наших предков, пытаются растоптать святые чувства молдавских граждан.  Cегодня Stop cenzura рассчитывает на вас

Stop cenzura нуждается в вашей помощи с петицией «STOP CENZURA IN MD! ОСТАНОВИТЬ ЦЕНЗУРУ В МОЛДОВЕ!». Stop cenzura и 413 участников этой кампании рассчитывают на вас сегодня.