STIERENVECHTEN We eisen in onmiddellijk verbod!

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 50.000.


Alternative Languages:

dansk    suomalainen    français   ελληνικά    deutsch    english    italiano    românesc    slovenský    türk    español

ATTENTION: Further European languages will follow

Please ask questions in German or English. Thank you!

STIERENVECHTEN

We eisen in onmiddellijk verbod!

Dit vreselijke schouwspel, een zogenaamde 'traditie', moet eindelijk ten einde komen. De meeste verlichte en moderne Europeanen eisen een einde aan deze vreselijke marteling van dieren.

Stierenvechten is een van de ergste en meest gênante activiteiten van onze beschaving. Een onschuldig levend wezen wordt tot zijn dood gemarteld met duizenden toeschouwers die juichen en applaudisseren.

Info LINKS:
PETA Bullfight

Helaas kan de Europese Unie (EU) niet rechtstreeks ingrijpen, zoals bepaald in artikel 13 bis van het VWEU (Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

Citaat:

Artikel 13

Bij het formuleren en uitvoeren van de landbouw, de visserij, het vervoer, de interne markt, het onderzoek en de technologische ontwikkeling en het ruimtevaartbeleid van de Unie, houden de Unie en de lidstaten, aangezien dieren gevoel hebben, ten volle rekening met de welzijnsvereisten van dieren, met de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten die met name betrekking hebben op religieuze riten, culturele tradities en regionaal erfgoed .

Einde van de offerte.

Het stierenvechten is een zogenaamde traditie die eerder tot het tijdperk van de barbarij behoort dan tot de 21e eeuw.

Volgens artikel 13 A heeft de EU in dit geval geen directe invloed.

De EU zou echter het verbod op stierengevechten kunnen beïnvloeden door middel van landbouwsubsidies en structuurfondsen.

Dat is precies waar deze petities aan de EU over gaat.

De meeste Europeanen, inclusief de meeste Spanjaarden, willen dit barbaarse en moorddadige spektakel niet meer steunen, noch in Spanje, noch in Frankrijk, noch in Portugal, of waar deze wreedheid ook plaatsvindt.

De EU financiert het stierenvechten niet rechtstreeks. Een deel van de 55

 miljard euro directe subsidies voor landbouwgrond gaat echter naar boeren, die fokken met de zogenaamde vechtstieren.

Volgens schattingen van de Groene Partij steunen subsidies van 130 miljoen euro elk jaar direct of indirect het stierenvechten.

OFFERTE uit de Duitse krant 'taz' (Tageszeitung):

"De vergelijking van de ledenlijst van de fokkersvereniging UCTL met de Spaanse databank van subsidies door de taz toonde aan dat ten minste 200 van de 1.400 geregistreerde fokkers in het jaar 2009 in totaal ongeveer 26 miljoen euro ontvingen van de EU. Dat betekende gemiddeld 130.000 euro voor elke fokker, waarvan de Duitse belastingbetaler 20 procent droeg. "

Einde van de offerte (Gepubliceerd 18. 11. 2010 Auteur Jost Maurin).

Helaas moet ook worden gevreesd dat de lidstaten, afgezien van de genoemde landbouwsubsidies, indirect andere gelden uit de structuurfondsen van de Unie gebruiken voor het financieren van het stierenvechten of voor de modernisering en het onderhoud van de stierengevechtenarena's.

De Europese Commissie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het structuurbeleid op Europees niveau, kan helaas deze vraag niet specifiek beantwoorden, omdat de lidstaten zelf de projecten hebben gekozen die moeten worden ondersteund. Een meer dan twijfelachtige praktijk.

Deze verborgen subsidies van het stierenvechten worden natuurlijk ook betaald door geld van de belastingbetalers uit de hele EU, en ze zijn niet in het belang van de meeste EU-burgers, zoals herhaaldelijk in enquêtes wordt aangetoond. Bijgevolg hebben de EU-burgers het recht om hun zegje te doen in deze kwestie.

Het kan niet de taak van de Europese belastingbetaler zijn om dierenmishandeling te financieren.

Verzoekschrift:

Mijn mede-ondertekenaars en ik eisen dat de EU in het algemeen de betaling en het bedrag aan landbouw- en structuurfondsen afhankelijk maakt van of ze zullen worden gebruikt om dierenmishandeling te bevorderen of niet. Als deze subsidies dierenmishandeling ondersteunen, mogen ze niet meer of slechts in mindere mate worden betaald. Het is absoluut zeker, dat het stierenvechten wreedheid is voor dieren, en dit moet zelfs duidelijk zijn voor die mensen, die niet omgaan met het welzijn van dieren.

Als het zeker is dat een lidstaat dierenmishandeling en het martelen van dieren bevordert, wat ongetwijfeld het stierenvechten betreft, dan zijn de administratieve inspanningen vereist om het stierenvechten te verbieden, die vaak worden gebruikt als tegenargument om een ​​verbod op het stierenvechten te voorkomen, zijn zeer beperkt.


Oprecht,

Verzoeker Hans Joachim Richter
evenals de medeondertekenaars van deze EU-petitie

When the new European Parliament is elected and has incorporated itself, about October / November 2019, this petition will be presented to the EU Petitions Committee as an EU petition.