STEPV demana la negociació i implementació de mesures de conciliació a la UV

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!


En la Mesa negociadora del passat 16 de maig de 2018 s'aprovà per unanimitat el punt "Modificació de la Normativa sobre dedicació docent del Personal Docent i Investigador a temps complet de la Universitat de València". Aquest punt, posteriorment aprovat en sessió del Consell de Govern del 29 de maig, en reduir la dedicació docent màxima a 240 hores suprimia, entre altres, els punts 4 i 5 de l'article 3 de l'esmentat document, els quals contemplaven mesures com reducció de docència a 240 hores per al professorat que haguera gaudit dels permisos per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, cura de filles i fills menors de 12 anys, acumulació de la reducció per lactància, excedència per cura de fills o de familiars amb discapacitat, adaptació de jornada per violència sobre la dona, etc.

Des de la convicció que les polítiques de conciliació són positives, no només per a les treballadores i treballadors afectades, sinó que suposen una millora de la imatge de la Universitat com a institució, que augmenten el compromís de les treballadores i treballadors, que milloren el clima laboral, que contribueixen a reduir l'absentisme, que augmenten la satisfacció de la plantilla i que deriven, al seu torn, en una millora del servei que donem a la societat,

 


STEPV demana a l’equip rectoral de la UV:

 


La negociació i implementació immediata de mesures efectives de conciliació de la vida laboral, personal i familiar, com ara la celebració de reunions per videoconferència, l’ús de la Intranet i altres eines, el teletreball, permisos no retribuïts més enllà del que estableix la normativa, permisos per acompanyaments de familiars a consulta mèdica general, reducció de jornada per cura directa de menors de 12 anys o de familiars amb discapacitat fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, creació d’una guarderia i d’un centre de dia, elecció d'horaris a les persones amb familiars al seu càrrec amb discapacitat o malalties greus, etc.Hoy: STEPV cuenta con tu ayuda

STEPV Universitat de València necesita tu ayuda con esta petición «stepv@uv.es: STEPV demana la negociació i implementació de mesures de conciliació a la UV». Únete a STEPV y 104 personas que ya han firmado.