Geen ongecontroleerde verkeersdump op de Koninginneweg. Maak verkeer veilig!

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Geen ongecontroleerde verkeersdump op de Koninginneweg ("KW"). Maak verkeer veilig!

KW is uitgegroeid tot een tram-gevaarlijke, lawaaierige en auto vervuilde weg als gevolg van veranderd verkeer in Amsterdam. We verwelkomen de wijzigingen aan De Lairessestraat (etc.), maar dit mag niet ten koste gaan van KW. KW was gewoon niet ontworpen als een snelweg voor auto's met lokaal verkeer er bovenop!

De situatie 

1. Te veel auto's en vrachtwagens met ongecontroleerde snelheden en lange files

2. Onveilig fietsen - Fietsers worden geplet tussen tram / auto's / parkeerauto's. Veel (ouders!) weigeren de fietsstroken op KW te gebruiken. Moderne auto's zijn te groot voor de park strepen!

3. Onveilig openbaar vervoer - De haltes zijn klein en kunnen trampassagiers niet beschermen - ze komen effectief uit op straatverkeer

4. Onveilige voetgangers - Nauwelijks veilige (zebra) kruisingen

Kortom, KW heeft vandaag een toxische verkeerssituatie, die zeer zorgwekkend is voor lokale gebruikers en bewoners. Meer dodelijke ongevallen zijn waarschijnlijk als dit probleem verder wordt genegeerd.

Oplossingen:

1. Drempels en zebrapaden voor veilig oversteken en snelheidsvermindering.

2. Beschermde fietsstroken (zoals bijvoorbeeld in De Lairessestraat (etc.))

3. Veilige trameilanden met 30 km/h beschermen de in- en uitgaande trampassagiers

No uncontrolled traffic dump on Koninginneweg (“KW”). Make traffic safe!

KW has become became a tram-dangerous, noisy and car polluted road as a result of changed traffic in Amsterdam. We welcome the changes made to De Lairessestraat (etc), but this must not come at a cost to KW. KW was simply not designed as a highway for cars with local traffic squeezed on top!

The situation

1.     Too many cars & trucks with uncontrolled speeding & long traffic jams

2.     Unsafe cycling – Cyclists get squashed between tram/cars/parking cars. Many (parents!) refuse to use the bicycle lanes on KW. Modern cars are too large for the parking lanes!

3.     Unsafe public transport – The stops are tiny and cannot keep tram passengers safe – they effectively exit into the street traffic

4.     Unsafe pedestrians – Hardly any safe (zebra) crossings

In sum, KW today has a toxic traffic situation, which is very worrying to local users and residents. More fatal accidents are likely if this problem is ignored further.

 Solutions:

1.    Drempels and zebra crossings for safe crossing and speed reduction.

2.     Protected bicycle lanes (like e.g. in De Lairessestraat (etc))

3.     Safe tram islands with 30km/h, protect entering and exiting tram passengers