ශ්‍රී ලංකාව බෞද්ධ රටක් ෂරියා නීති අවශ්‍ය නැත

ශ්‍රී ලංකාව බෞද්ධ රටක් ෂරියා නීති අවශ්‍ය නැත

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Ex Sri Lanka Army Patriot started this petition to sri lanka

පසුගිය පාස්කු ඉරිදා මුස්ලිම් ත්‍රස්තවාද ප්‍රහාරවලින් අහිංසක ජීවිත සිය ගණනක් විනාශ විය ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වන මුස්ලිම් දේශපාලනඥයින් මෙම ප්‍රහාර පිටුපස සිටින බවට සාක්ෂි ලැබී ඇත තවද මෙම දේශපාලඥයන් පවසන්නේ ඔවුන්හට ශරීයා නීතිය ඉතාම අවශ්‍ය බවයි ශ්‍රී ලංකාව බෞද්ධ රටක් වන අතර සියලුම ජන කොට්ඨාශ වලට ගැළපෙන පරිදි පොදු නීතියක් ඇත ශ්‍රී ලංකාවට නීති දෙකක් අවශ්‍ය නැත මුස්ලිම් මිනිසුන් ෂරීආ නීතිය උපයෝගීකරගෙන කුඩා ගැහැණු ළමයි විවාහ කර ගැනීම වැනි දේවල් අප සංස්කෘතියට කිසිසේත්  ගැලපෙන්නේ නොමැත එමනිසා මෙම නීතිය අපිට අවශ්‍ය නැත.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!