NO VOLEM EL TRIBUT METROPOLITÀ. NO QUEREMOS EL TRIBUTO METROPOLITANO.

NO VOLEM EL TRIBUT METROPOLITÀ. NO QUEREMOS EL TRIBUTO METROPOLITANO.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
ARMAND CAPDEVILA CUARTIELLA ha iniciado esta petición dirigida a Sra. Ada Colau

NO VOLEM EL TRIBUT METROPOLITÀ, DESPRÉS DE LA RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA.

NO QUEREMOS EL TRIBUTO METROPOLITANO, DESPUÉS DE LA RESOLUCIÓN DEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUÑA.

La Plataforma No Tribut AMB Unificada, representant de la majoria dels municipis de la segona corona metropolitana de Barcelona i de les seves plataformes locals, us demanem la vostra signatura per a donar suport a les nostres reivindicacions i fer-ho saber al govern metropolità, així com a la seva presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Sra. Ada Colau, després de la Resolució del Síndic de Greuges de Catalunya:/ La Plataforma No Tribut AMB Unificada, representante de la mayoría de los municipios de la segunda corona metropolitana de Barcelona y de sus plataformas locales, os pedimos vuestra firma para dar apoyo a nuestras reivindicaciones y hacerlo saber al gobierno metropolitano, así como a su presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Sra. Ada Colau, después de la Resolución del Síndic de Greuges de Catalunya:

·         Suspendre els pròxims tributs als nostres 18 municipis per abusius i injustos / Suspender los próximos tributos a nuestros 18 municipios por abusivos e injustos.

·         No aplicar els recàrrecs per via executiva dels rebuts no cobrats, si l´AMB no acredita que ens ha fet les notificacions individualitzades i fefaents / No aplicar los recargos por vía ejecutiva de los recibos no cobrados, si la AMB no acredita que nos ha hecho las notificacions individualizadas y fehacientes.

·         Retornar-nos els imports dels rebuts erronis cobrats de més del tribut 2019/ Devolvernos los importes de los recibos erróneos cobrados de más del tributo 2019.

·         L´Àrea Metropolitan de Barcelona (AMB) dialogui amb la nostra Plataforma No Tribut AMB, dins d'una taula de diàleg, i arribi a acords sobre el tribut metropolità / El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) dialogue con nuestra Plataforma No Tributo AMB, dentro de una mesa de diálogo, y llegue a acuerdos sobre el tributo metropolitano.  

MOLTES GRÀCIES, AMB EL VOSTRE SUPORT HO ACONSEGUIREM.

MUCHAS GRACIAS, CON VUESTRO APOYO LO CONSEGUIREMOS.

 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas