Petition Closed

Klassificera åldrandet som en sjukdom i Sverige

This petition had 63 supporters


 I Sverige avlider idag över 90% av befolkningen mellan 65 och 100 av åldersrelaterade sjukdomar såsom demens, cancer och hjärt-kärl-sjukdomar. Dessa är enormt kostnadskrävande för samhället såväl som mycket plågsamma för individen och anhöriga. Samtliga av dessa sjukdomar utlöses av skador i kroppen som orsakats av åldrande, det vill säga att kroppen inte reparerat sig själv perfekt under livets gång. Även om mycket resurser läggs på att hantera specifika åldersrelaterade sjukdomar så når vi inte särskilt långt med forskningen så länge vi inte reparerar de skador i kroppen som åldrandet orsakar och som är grunden för demens, cancer och hjärt-kärl-sjukdomar. Den enda långsiktiga lösningen för vår folkhälsa och enorma kostnader för äldrevård är att reparera äldre från de skador åldrandet tillfogat deras kroppar och därmed förhindra åldersrelaterad ohälsa och att de är i behov av äldrevård. Problemet idag är att de åldersrelaterade förändringarna som skiljer en gammal person från en ung och som orsakar sjukdom på sikt inte är klassificerade som sjukdomar att behandla i sig själva, därmed är det svårt att bedriva forskning och behandla en viss åldersrelaterad förändring i tid. Vi uppmanar därför Socialstyrelsen att klassa åldrande, dvs åldersrelaterade strukturförändringar i människokroppen, som en sjukdom i sig självt att behandla. Socialstyrelsen bygger sin argumentation på att det redan idag går bra att forska om åldrandet, men medicinsk forskning som syftar till att ta fram en faktisk behandling sker framför allt om det finns en motsvarande sjukdom att behandla. Att klassificera åldrandet som en sjukdom skulle öka möjligheterna för företag att utveckla behandlingar mot det.

In Sweden today over 90% of the population die between the ages of 65 and 100 as a result of agerelated diseases such as dementia, cancer and cardiovasclar disease. These are enormously expensive for society and very painful for the individual and their families. All of these diseases are caused by damage in the body that has been caused by aging, meaning that the body has not repaired itself perfectly with the passage of time. Despite that a lot of resources is spent on dealing with specific agerelated diseases we are not progressing as much as we could with scientific research as long as we do not repair the damage in the body that aging causes which is the rott of most cancers, dementia and cardiovascular disease. The only longterm solution th the public health crisis is to repair old people from the damage that aging has done to them, and subsequently prevent agerelated disease and the need of elderly care. The problem today is that the agerelated changes that differ old people from young are not classified as diseases to treat in themselves, therefore it is hard to do research to treat agerelated changes in time. We therefore petition the swedish National Board on Health and Welfare to classify aging, meaning agerelated changes, as diseases in themselves to treat. The National Board on Health and Welfare argues that there is no problem researching aging today, but medical research primarily occurs if there is a goal to treat. Classifying aging as a disease would therefore increase the possibilities for businesses to develop treatments against it.

 Today: Victor is counting on you

Victor Björk needs your help with “Socialstyrelsen: Klassificera åldrandet som en sjukdom i Sverige”. Join Victor and 62 supporters today.