Caewch yr Wyddfa / CLOSE YR WYDDFA (Snowdon)

0 have signed. Let’s get to 1,500!


(Scroll down for English)

Nes y bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Chyngor Gwynedd wedi llunio strategaeth hirdymor i ddelio gydag effeithiau negyddol y mae pobol sydd yn ymweld ar ardal er mwyn dringo’r Wyddfa yn ei gael ar gymunedau a thrigolion lleol.
 
Yn dilyn yr hyn a welwyd yn ardal Pen y Pass a Phenygwryd, ar Fawrth 21 2020, yn groes i ganllawiau Llywodraeth Cymru i beidio a thrafeilio, gwelwyd cannoedd o geir wedi eu parcio’n anghyfreithlon gan bobol oedd wedi trafeilio i’r ardal er mwyn dringo’r Wyddfa.
 
Yn dilyn llacáu ar fesurau cloi gan Lywodraeth Cymru, gwelwyd cannoedd o geir, unwaith eto,  wedi eu parcio’n anghyfreithlon gan bobol oedd wedi trafeilio i’r ardal er mwyn dringo’r Wyddfa, yn ystod penwythnos Gorffennaf 18 ac 19, 2020, yn ardal Pen y Pass a Phenygwryd, heb unrhyw fesurau pellhau cymdeithasol mewn lle.
 
Rydym yn grediniol, bod rhaid, a hynny fel mater o frys, i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Chyngor Gwynedd, symud i osod mesurau mewn lle, i gau'r Wyddfa’n gyfan gwbl i unrhyw ymwelydd, boed hynny’n lleol neu o du allan i’r ardal sydd am ddringo’r Wyddfa, a hynny o unrhyw un o’r llwybrau gwahanol.
 
Rydym yn cydnabod bod meysydd parcio digonol a’r gael, yn arbennig ym mhentref Nant Peris, ond yn datgan ein hanfodlonrwydd gyda’r sefyllfa bresennol. Mae angen i’r Parc Cenedlaethol a Chyngor Gwynedd fynd rhagddi i weithnredu trefn newydd o rheoli llif traffig a phobol sydd yn awyddus i ymweld a’r Wyddfa.
 
Rydym yn grediniol bod y math hwn o sefyllfa yn ddrwg i gynaliadwyaeth amgylcheddol yr ardal, ac yn gofyn cwestiynau difrifol am allu'r gwasanaethau brys rhag cyrraedd unigolion a chymunedau sydd yn ddibynnol ar eu defnydd o'r A4086 er mwyn cyflawni eu dyletswyddau.
 
Drwy arwyddo’r ddeiseb hon, rydym hefyd yn gofyn ar Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Chyngor Gwynedd i ddatgan yn gyhoeddus, mewn cyfnod o Bandemig, byd-eang, y byddai’r penderfyniad o gau’r Wyddfa, yn cael ei wneud er mwyn diogelu bywydau trigolion a chymunedau’r ardal.

THERE are calls to close Yr Wyddfa (Snowdon), until Snowdonia National Park and Cyngor Gwynedd produce a long term strategy to deal with the negative impact on local people and communities of people visiting to climb the mountain. On March 21, 2020, hundreds of cars were parked illegally at Pen y Pass and Penygwryd by people wanting to climb Yr Wyddfa, contrary to Welsh Government guidelines.
 
Following the loosening of the lockdown measures by the Welsh Government, hundreds of cars were once again parked illegally at the same place, on July 18 and 19, 2020.
 
We believe that as a matter of urgency, Snowdonia National Park and Cyngor Gwynedd should now move to close Yr Wyddfa,and its different paths to the summit, to any visitors, be those local or from further afield.
 
We acknowledge that there are plenty of car parks in Nant Peris, but we are very concerned and disappointed with the current situation. The National Park and Gwynedd Council need to proceed to implement a new system of managing the flow of traffic and people who are eager to visit Snowdon.

 We further believe that this situation is harming the environmental sustainability of the area. There are also serious questions concerning the ability of emergency services to reach individuals and communities when needed, as they depend on the use of the A4086 to fulfill their duties.
 
In signing this petition, we are calling upon Snowdonia National Park and Cyngor Gwynedd to announce that, at a time of a worldwide pandemic, they will now close Yr Wyddfa to safeguard lives and local communities.