Sinop Yok Oluyor! Taş Ocakları Doğayı Katlediyor!

Sinop Yok Oluyor! Taş Ocakları Doğayı Katlediyor!

Başlama tarihi:
1 Mayıs 2022
Muhatap:
ÇLM Mühendislik ve
İmzalar: 311Sonraki Hedef: 500
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: iskender ünal

Sinop - Ayancık / Çaylıoğlu Köy'üde çalışan taş ocakları köy doğasına zarar vermekte, köyün ekolojik dengesini bozmaktadır! Köyün doğal burunları birer birer yok edilmektedir. Ormanların yok edilmesiyle elde edilen kaya parçaları kamyonlarla nakil edilirken köy halkının yerleşim yerinin tam ortasından geçmekte ve hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bunlar yapılmaktadır! Ayrıca ormanların katledilmesinde kullanılan dinamitler her an köy halkı için potansiyel tehlike oluşturmaktadırlar.

Bu firmalar köyün doğasını, havasını mahfetmekle kalmayıp aynı zamanda köy halkının "hayati tehlikeye" sebebi olmaktadırlar! 

Köy içinden durmaksızın aralıksız geçen "kaya taşıyan" kamyonlar köy yollarını, su tesisatlarını ve doğasını mahfetmekte, ayrıca oluşturdukları toz bulutuyla yine köyde yaşayan insanların sağlıklarına zarar vermektedirler! Bu doğa hepimizin. Bu köy hepimizin. Bu doğa çocuklarımızın geleceği, ülkemizin geleceği. Ciğerlerimizi soldurmalarına izin vermeyelim. Köy halkı olarak buna karşı duruşumuzu her platformda, her zaman ve kararlılıkla göstereceğiz.

Köy halkı olarak Sinop Valiliğine ve Çevre ve Şehircilik bakanlığına gerekli dilekçe verilmiş olup hukuki süreç başlatmak için geri dönüş bekliyoruz. Gönderdiğimiz dilekçenin tam metni aşağıdadır; sizlerden bu aç gözlü doğa düşmanlarına karşı destek bekliyoruz. 

SİNOP VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

TALEP EDEN:

KONUSU:  Sinop İli, Ayancık İlçesi, Çaylıoğlu Köyü sınırlarında yer alan Ahmet Şahap Ünlü’ye ait Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi’nin 30.11.2012 tarihinde  alınan ÇED Olumlu raporuna aykırılık ve çevre, insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetleri nedeniyle tesisin faaliyetlerinin durdurulması, çevre izin ve lisansının iptal edilmesi ile Çevre Kanunu uyarınca idari para cezası kesilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Çaylıoğlu Köyü sınırlarında yer alan Ahmet Şahap Ünlü’ye ait Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi 30.11.2012 tarihli ÇED olumlu raporunda bulunduğu taahhütlere aykırı davranmakta, çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetlerde bulunmaktadır. Şöyle ki;

1.      Tesiste faaliyet çerçevesinde gerçekleştirilen patlamalar, gereken emniyetli tedbirleri sağlanmadan usulüne aykırı bir şekilde yapılmakla birlikte, patlatmada kullanılan patlayıcıların cins ve niteliği taahhüt edilenden farklıdır. Bu durum yöre halkının sağlık ve güvenliğini tehdit etmekte, çevreye zarar vermektedir. Köye çok yakın bir alanda gerçekleştirilen patlamalar neticesinde meydana gelen sallantı/vibrasyon nedeniyle bazı konutlarda çatlaklar meydana gelmiştir. Gerekli mercilerle köy halkı tarafından yapılan şifahi başvurulardan herhangi bir sonuç alınamamıştır.

2.      Tesiste yapılan üretim miktarı ÇED raporunda taahhüt edilen miktarların üzerindedir. Maden ocağında yapılan üretim miktarı, izin verilen sınırların üzerinde olduğu, maden ocağının çevresinde meydana gelen heyelan, kaya düşmesi gibi olayların çok daha sık olmasından dahi anlaşılabilecektir. Bu durum hem yöre halkının hem yolların bozulmasından dolayı trafik güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Artık, maden ocağı faaliyetleri, çevreyi doğrudan etkiler hale gelmiş, çevreye ve yöre halkının hayatını tehlikeye düşürür bir nitelik kazanmıştır.

3.      Kalker ocağının faaliyetleri çevrede gürültü kirliliği ve hava kirliliği oluşturmaktadır. Tesiste kullanılan ekskavatör, kırıcı gibi araçların meydana getirdiği titreşim ve gürültü yöre halkını olumsuz etkilemekte, faaliyet sonucunda ortaya çıkan toz havayı kirleterek çevreye zarar vermektedir. Özellikle yerleşim yerinin hemen yanındaki tesisin yarattığı gürültü ve titreşim hayatımızı çekilmez kılmıştır.

4.      Gerek ocakta çalışacak araçların ocağa nakli gerekse ocakta üretilen ürünlerin nakli sırasında zaman zaman köy merkezi ve çevresinde bulunan yollar kullanılmaktadır. Faaliyet için kullanılabilecek olan yollar proje kapsamında inşa edilmiş yollar olduğundan tesisin faaliyetlerinde bu yolları kullanması tehlikeli ve yasaktır. Ocağı işletenlerin bu sorumsuz, huzur bozucu ve tehlikeli hareketleri her geçen gün artmakta olması nedeniyle faaliyetin durdurulmasını talep ediyorum.

5.      Kalker Ocağının bulunduğu alan olan Limanüstü Mevkii, 101 ada, 1 nolu parselde nekropol bulunması sebebiyle Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.02.2017 tarihli ve 4145 sayılı kararıyla tescil edilmiş 1. Derece arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Bu SİT alanı projenin hayata geçmesinden sonra tescil edilmiştir. Bu sebeple alandaki faaliyetlerin ivedi bir şekilde durdurulması gerekmektedir. Aksi takdirde, önemli kalıntıların bulunduğu ve korunması gereken bu alanda mevcut kültürel kalıntılar zarar görecektir. Nitekim 658 sayılı Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında mutlak yapılaşma yasağı hüküm altına alınmış ve I. Derece arkeolojik sit alanlarında “ç) Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,” karar verilmiştir. Bu sebeple işbu ocağın faaliyetleri ivedilikle durdurulmalı ve bir daha faaliyete geçmesi önlenmelidir.

Yukarıda açıkladığım üzere Sinop İli, Ayancık İlçesi, Çaylıoğlu Köyü sınırlarında yer alan Ahmet Şahap Ünlü’ye ait Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme Tesisi’nin, 30.11.2012 tarihinde  alınan ÇED Olumlu raporundaki taahhütlere aykırılık, I. Derece arkeolojik alanda faaliyet göstermesi ve çevre, insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetleri nedeniyle; İVEDİLİKLE TESİSİN FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI, ÇEVRE İZİN ve LİSANSININ İPTAL EDİLMESİ ile ÇEVRE KANUNU UYARINCA İDARİ PARA CEZASI KESİLMESİNİ talep ediyorum.

Hemen destekle
İmzalar: 311Sonraki Hedef: 500
Hemen destekle