No alla privatizzazione della strada di accesso ai Monumenti polacchi di Montecassino

PETIZIONE CHIUSA

No alla privatizzazione della strada di accesso ai Monumenti polacchi di Montecassino

Questa petizione aveva 4.528 sostenitori
Associazione Generale dei Polacchi in Italia ha lanciato questa petizione e l'ha diretta a Sindaco del comune di Cassino

Il locatario dei terreni dell'Albaneta di Montecassino, colui che a dicembre 2015 realizzò un sacrilego villaggio di babbo natale a pagamento nei luoghi della Battaglia di Montecassino dove tanti soldati polacchi diedero la loro vita "per la nostra e la vostra libertà", ha presentato richiesta al Comune di Cassino  di declassificare la strada Albaneta da strada pubblica a strada privata.

La strada pubblica Albaneta, di cui il locatario chiede la privatizzazione,  serve a raggiungere i tre Monumenti del 2° Corpo polacco dell'Albaneta​: il monumento della 3a Divisione "Carpazi", il monumento della 5a Divisione "Kresowa" e il monumento del 4° reggimento corazzato "Skorpion". Nel caso la richiesta venisse accolta, sarebbe compromesso l'accesso libero e gratuito ai Monumenti.

Questa richiesta appare contraria alla legge italiana perché non è possibile declassificare una strada pubblica a strada privata se permane un interesse di uso  pubblico sulla strada. Nel nostro caso il permanere dell'interesse pubblico è stato recentemente ribadito dal Tribunale Amministrativo del Lazio, che,  con sentenza n. 191/2017,  ha definitivamente chiarito che la strada Albaneta è una strada pubblica anche perché serve a raggiungere i Monumenti del 2° Corpo polacco.  Inoltre il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che ha apposto  un rigoroso vincolo di tutela su tutta l'area della Battaglia di Montecassino (D.M. n. 81/2016), ha recentemente rilevato che i Monumenti del 2° Corpo polacco situati all’Albaneta, con ogni cosa relativa di interesse storico, viabilità vicinale compresa, sono immobili assoggettati al demanio pubblico culturale ai sensi della legge italiana e come tali devono essere liberamente fruibili. 

Per quanto sopra,  essendo evidente l'uso pubblico della strada, L'Associazione Generale dei Polacchi in Italia e la Fondazione del Museo Memoriale del 2° Corpo Polacco a Montecassino chiedono al Sindaco del Comune di Cassino, Ing. Carlo Maria d'Alessandro,  di rigettare la richiesta di privatizzazione della strada pubblica Albaneta." 

 

Żądamy, aby Gmina Cassino odrzuciła wniosek o prywatyzację drogi publicznej na terenie Albanety na Monte Cassino.

Publiczna droga na Albanecie łączy trzy pomniki 2 Korpusu Polskiego: pomnik 3. Dywizji Strzelców Karpackich, pomnik 5 Kresowej Dywizji Piechoty oraz pomnik 4 Pułku Pancernego Skorpion. Wzniesiono je w miejscach, gdzie toczyła się Bitwa o Monte Cassino i gdzie wielu polskich żołnierzy oddało życie „za wolność naszą i waszą”. Obecny dzierżawca terenów na Albanecie złożył wniosek o zmianę klasyfikacji drogi z publicznej na prywatną. Jeśli do tego dojdzie, niemożliwy będzie swobodny i darmowy dostęp do pomników.

Autor wniosku już poprzednio, w grudniu 2015 r., znieważył pamięć poległych organizując na terenach Bitwy o Monte Cassino komercyjną imprezę pod nazwą „wioska świąteczna” i żądając opłat za wstęp na Albanetę.

Prywatyzacja drogi byłaby niezgodna z włoskim prawem, które nie pozwala zmieniać statusu drogi z publicznego na prywatny, jeśli sprzeciwia się temu wyraźny interes publiczny. Istnienie interesu publicznego w tym przypadku zostało niedawno potwierdzone przez Sąd Administracyjny Regionu Lacjum, który w orzeczeniu n. 191/2017 jednoznacznie uznał, że droga na Albanecie jest drogą publiczną między innymi dlatego, że prowadzi do pomników 2 Korpusu Polskiego. Również Ministerstwo Dóbr Kultury, Działalności Kulturalnej i Turystyki, które otoczyło ścisłą ochroną cały obszar Bitwy o Monte Cassino (D.M. n. 81/2016), uznało ostatnio, że pomniki 2 Korpusu Polskiego na Albanecie oraz wszelkie inne obiekty o znaczeniu historycznym, w tym także lokalne drogi, są nieruchomościami stanowiącymi publiczne dobra kultury w rozumieniu prawa włoskiego i jako takie winny być swobodnie dostępne.

W związku z tym i z uwagi na oczywiste publiczne przeznaczenie drogi, Związek Polaków we Włoszech oraz Fundacja Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego apelują do burmistrza Gminy Cassino Pana Carlo Maria d’Alessandro, aby odrzucił wniosek o prywatyzację drogi publicznej na Albanecie.

 


We demand that the Cassino authorities reject the request to privatize the public road on Albaneta, Monte Cassino.

The public road on Albaneta links three monuments of the 2nd Polish Corps: a memorial to the 3rd Carpathian Rifle Division, a monument to the 5th Infantry Division “Kresowa” and a memorial to the 4th Armored Regiment “Scorpion”. They were erected in places where the Battle of Monte Cassino was fought and where many Polish soldiers gave their lives "for our freedom and yours". The current tenant of terrains on Albaneta has filed a request to change the status of the road from public to private. If this happens it will be impossible to access the monuments without impediments and free of charge.

Already in December 2015 the author of the proposal offended the memory of the fallen by organizing on Albaneta a commercial event called “Christmas Village” and demanding entrance fees to access the monuments of the Battle of Monte Cassino.

Privatization of the road would be incompatible with the Italian law which does not permit the change of status of a road from public to private if this goes against public interest. The existence of public interest in this case has recently been confirmed by the Regional Administrative Court of the Region of Lazio, which ruled unequivocally
in its verdict n. 191/2017 that the Albaneta road is public because, among other things, it leads to the monuments of the 2nd Polish Corps. Also the Italian Ministry of Cultural Heritage, Cultural Activities and Tourism, which put the entire area of the Battle of Monte Cassino under strict protection (DM n. 81/2016), recently recognized that the monuments of the 2nd Polish Corps on Albaneta and other objects of historical importance, including local roads, constitute public cultural property under Italian law and as such must be freely accessible.

In consideration of the above and of the obvious public character of the road, the Union of Poles in Italy and the Foundation for the Memorial Museum of the 2nd Polish Corps appeal to the mayor of Cassino Mr. Carlo Maria d'Alessandro to reject the request to privatize the public road on Albaneta.

PETIZIONE CHIUSA

Questa petizione aveva 4.528 sostenitori

Condividi questa petizione