WE ARE HAITI

WE ARE HAITI

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
WeAreHaiti Communes started this petition to Haitian individuals and Assemblies, Organizations, Companies and Agencies

Nou Se Ayiti

The Alliance of We are Haiti made up of Haitian individuals and Assemblies, Organizations, Companies and Agencies in Haiti and abroad issues this Statement in Solidarity and In recognition of the Plight of the Nation today.

Gwoup Nou se Ayiti ki gen ladan l Sitwayen ayisyen ak gwoup ayisyen, Òganizasyon, Konpayi ak Ajans ki tchita andedan peyi a ak lòt bò dlo, kole tèt yo pou pibliye Deklarasyon sa a lè yap gade move tribilasyon peyi a ap travèse jodi a.


1. Haiti has been plagued by gross corruption widespread poverty all in the presence of international agencies taking on countless error filled false starts, culminating in an array of unmet expectations

1. Ayiti ap soufri anba yon gwo koripsyon ak povrete total kapital, malgre prezans ajans entènasyonal ki vini ak de seri mezi ki pa ka satisfè atant popilasyon an ;


2. Since Haiti has been formed it has been strangled and subjugated to detrimental direct and indirect international intervention both political and economic, local authoritarianism and economic clansmen ship, thus impeding its struggles to write its own path towards an organic democratic system.  Haïti needs a system change. 

2. Depi l finn fonde, Ayiti gen anba kou li men entènasyonal la kap trangle l, sou plan politik ak ekonomik, plis dirijan lakay ak klas ekonomik lan ki anpeche gen yon sistem demokratik ki ap mache kòm sa dwa.  Sa montre Ayiti bezwen yon chanjman sistèm.

 

3. The Jovenel administration Haiti has and is experiencing critical levels of unrest, high rates of inflation, and resurgent gang violence, systematic destruction of all governance systems fostering an unprecedented degree of corruption, administrative chaos, and injustice have characterized his term

3. Administrasyon Jovenel la travèse anpil latwoublay, ki mache ak yon gwo enflasyon, anpil vyolans gangs, destabilizasyon enstitisyon ak administrasyon peyi a, koripsyon, enjistis;

 

4. This situation of repeated political troubles is creating an unprecedented socioeconomic crisis , widening the historical gap between have and have nots in the country that severely affects families: loss of life, private property in flames, schoolchildren stranded at home, staple foods out of stock in families, and extremely poor sanitation etc.

4. Boulvèsman politik sa a kreye yon gwo kriz sosyoekonomik san parèy, ki ranfòse eka istorik ant pòv ak rich, sa ki afekte anpil fanmi yo: moun ki mouri, byen prive ki boule, timoun ki pa ka al lekòl, manje ki manke, lari yo ki sal anpil, etc.

 

THE SITUATION DEMANDS AN URGENT RESPONSE
SITIYASYON SA A MANDE YON REPONS IJAN

We recognize the right of a free people, our brothers and sisters back home, to determine their destiny without the meddling of foreign states in our political process. It is long overdue to end the country’s fate based on the edicts from the Republic of Port au Prince. The time is now for those living in the other 9 departments made up 144 communes and 572 communal sectors to determine the faith and future of Haiti.

Nou rekonèt dwa yon pèp lib, frè n ak sè n nan peyi Dayiti, pou deside sou avni politik peyi a san enjerans peyi etranje.  Li lè li tan pou Repiblik Pòtoprens sispann deside pou rès peyi a. Li lè pou moun kap viv nan rès 9 depatman peyi a, ki gen ladan l 144 komin ak 572 seksyon kominal, defini sa ki bon pou peyi a.

 

WE call upon the Haitian national media and radio stations everywhere in the country to open their airwave in an unrestricted fashion to allow the voices of the 578 communes to be heard and to be documented.

Ø  Nap lanse yon apèl bay medya ayisyen yo ak tout estasyon radio nan peyi a, pou louvri antèn yo san rezèv pou fè tande vwa moun kav viv nan tout rès 9 depatman peyi a;

 

WE support their calls for a National Convention to determine their future today.

Ø  Nou apiye rèl yo pou yon konvansyon nasyonal kap chita sou ki demen yo vle pou peyi a;


WE believe and are committed to the communes and communal sectors having the loudest voice in a National Convention.

Ø  Nou kwè e nou angaje n pou komin yo ak seksyon kominal yo plis prezan nan konvansyon nasyonal sa a;


WE stand with them to promote a system change,  a social contract for our nation, one we believe will finally speak to our national ethos and desire for a better Haiti.

Ø  Nou kanpe bò kote yo pou n rive tabli yon chanjman sistèm, yon lòt kontra sosyal pou peyi a, yon kontra sosyal ki gen so filozofi ak ekprime volonte nou pou Ayiti vinn pi bon.

 

 

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!