شال مدني او فکري بنسټ

شال مدني او فکري بنسټ

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Muqtasid Katawazai started this petition to مقتصد ستړی (Paktika afghanistan)

 

دا بنسټ په وړیا توګه تدریسي پروګرامونه لري او همدارنګه د خلکو عامه پوهاوي ته په پراخه کچه کار کوي.

دا بنسټ وړیا ښوونیز مرکز لري، کتابتون او همدارنګه د شال فکري بهیر تر نامه لاندې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.

دا بنسټ د پکتیکا د ویښو ځوانانو لخوا جوړ شوی، غیر دولتي، غیر سیاسي بنسټ دی او ټول مالي مصارف یې د همدې بنسټ مشر او غړي ورکوي.

تر اوسه پوري یې درې کتابونه هم چاپ او خپاره کړي دي.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!