ธรรมศาสตร์ SCB Too Fast To Sleep ขอร้อง อย่ารื้อตึกตู้ปลา ตึกเรียนคณะบัญชี มธ. ทำร้าน

ธรรมศาสตร์ SCB Too Fast To Sleep ขอร้อง อย่ารื้อตึกตู้ปลา ตึกเรียนคณะบัญชี มธ. ทำร้าน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ร่วมมือกับ SCB และ Too Fast To Sleep ในโครงการร่วมกันที่ยังไม่มีความชัดเจนต่อสาธารณชนว่า เป็นการให้ประโยชน์กับใครอย่างแท้จริง หรือมีสัญญาอย่างไร และนักศึกษาได้ประโยชน์อย่างไร เอกชนได้อะไรตอบแทน แต่ได้เริ่มรื้อตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือ ตึกตู้ปลา ริมสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์แล้ว โดยตึกดังกล่าว เพิ่งปรับปรุงครั้งใหญ่ด้วยงบประมาณกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทไปไม่ถึงสิบปี และมีผลให้ชั้นหนึ่งทั้งหมด ที่เป็นสำนักงานถูกรื้อย้ายออกไป เพื่อทำเป็นพื้นที่ที่มีร้านกาแฟ และอาจมีศูนย์ธุรกิจด้านเอกชน

ตึกนี้ เป็นอาคารเรียน สร้างด้วยงบประมาณของรัฐ มีไว้เพื่อการศึกษา ตัวอาคารลงทุนโดยรัฐ และพื้นที่เป็นที่ราชพัสดุของแผ่นดิน แม้มหาวิทยาลัยจะดูแล แต่การใช้งานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การให้ประโยชน์กับผู้ใด ต้องทำอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

SCB และ Too Fast To Sleep ได้ร่วมพัฒนาพื้นที่ดีๆ เช่นนี้ ในหลายมหาวิทยาลัย อาทิ Too Fast To Sleep,SCB ที่สยามสแควร์ (พื้นที่การพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับแต่เริ่มต้น) Too Fast To Sleep KU VIlle ที่ส่วนนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พื้นที่การพาณิชย์ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยตรง ไม่ใช่ที่ราชพัสดุของแผ่นดิน) Too Fast To Sleep SWU ที่ มศว. ประสานมิตร (พื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อที่ดินเอง และเปิดเพื่อการค้าเพื่ออุดหนุนการศึกษา) ไม่มีที่ใดเลย ที่ใช้ที่ดินของหลวงเพื่อการนี้ เพราะมีกฎหมายเกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก และต้องจัดทำอย่างโปร่งใส

ขอร่วมรณรงค์ ให้ธรรมศาสตร์ ยุติการรื้อ และเปิดเผยสัญญา หาผู้ร่วมรับผิดชอบ หากทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารของทางราชการ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ต่อประชาคม  

และขอวิงวอนต่อผู้บริหารของ SCB และ Too Fast To Sleep ได้โปรดทบทวนการตัดสินใจ และพิจารณาข้อมูลรอบด้าน เพื่อไม่ให้กระทบกับชื่อเสียงที่ดีขององค์กร ที่ท่านได้สั่งสมและทำเพื่อสังคมมาโดยตลอด

พลังของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตลอดจนประชาคมธรรมศาสตร์ และผู้รักความถูกต้องเพื่อปกป้องสมบัติของแผ่นดิน ให้ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อประชาขน และนักศึกษา ร่วมทำให้ความถูกต้องนี้เกิดขึ้น เราเชื่อว่าทุกฝ่ายปรารถนาดี แต่มีวิธีการที่ต่างกัน แต่สิ่งที่ขาดไปคือการสื่อสารที่ดี ขอให้เริ่มสื่อสารกันอย่างจริงใจและเปิดเผยต่อไป