Decision Maker Response

Carles Puigdemont’s response

Jul 28, 2017 — Benvolguts,

Accepto la seva petició. El Departament d'Agricultura, d'acord amb una avaluació del risc per a la sanitat animal i la seguretat alimentària, ha aprovat un protocol d'actuació davant de bovins sense marques als auriculars. El protocol estableix que el propietari ha de poder acreditar la identitat i traçabilitat de l'animal. Si això no és possible, es pot suspendre el sacrifici a condició que el propietari es comprometi a mantenir l'animal viu fora de l'àmbit de la producció ramadera i de la cadena alimentària, i compleixi amb tota una sèrie de condicions estrictes que garanteixin la seva sanitat i traçabilitat, restant immobilitzat com a animal no apte per al consum, ni per activitats comercials ni lucratives indefinidament.

Per tant, davant de la impossibilitat de determinar la traçabilitat de la vaca "Margarita" i atenent la petició de l'associació animalista El Hogar Provegan Animal Sanctuary, actual propietari de l'animal, es pot exceptuar el sacrifici per manca de traçabilitat, a condició que la vaca estigui sana i s'accepti el protocol.