Victoria confirmada

¡Salvemos el AGAUR!

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 117 firmas!


 

OBJECTIU ACONSEGUIT!

 

Segons ens ha comunicat el personal de l'AGAUR, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat tirar endavant les convocatòries de l'agència, incloses les respectives a MOBINT, EUROSTAGES, DILL i PAS. En els pròxims dies es farà públic i, doncs, s'obriran els tràmits de concurrència competitiva.

 

Des d'aquesta plataforma volem agrair al centenar de persones que heu signat la petició, pel vostre suport i compromís amb el que s'ha vingut reivindicat. Gràcies pel vostre temps.

 

A continuació adjuntem el correu que l'AGAUR ha fet arribar a totes les persones que han signat la petició:

Benvolguts,

 

Amb referència al seu correu electrònic sol·licitant informació sobre l’estat de la convocatòria MOBINT 2012, em plau informar-li que en un període no inferior a 10 dies aquesta convocatòria serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, moment a partir del qual es podran iniciar els tràmits corresponents per a la seva sol·licitud.

 

Cordialment,

 

Àrea de Gestió de Beques

 


[VERSIÓN EN CASTELLANO DISPONIBLE MÁS ADELANTE]

||| Per més informació i actualitzacions de la petició addhereix-te a la PÀGINA A FACEBOOK
III Contacte: xavi@null.net

Dirigida a:

  • Director executiu de l'AGAUR (Pere Pardo i Sabartés)
  • Director de l'Àrea econòmica i financera de l'AGAUR (Eugeni Díaz Téllez)
  • Secretari d'Universitats i Recerca (Antoni Castellà i Clavé)
  • Director General d'Universitats (Lluís Jofre i Roca)
  • Subdirector General d'Universitats (Josep Ribas i Seix)
  • Subdirectora General de Planificació Econòmica Universitària (Sra. Laura Arlegui Duatis)
  • Conseller d'Economia i Coneixement(Andreu Mas-Colell)

 

El passat 15 de maig el Govern de la Generalitat de Catalunya congelava l’atorgament de subvencions de concurrència competitiva al·legant una reducció dels ingressos de l’Estat a Catalunya per al 2012 i la necessitat de limitar la despesa pública. En aquest context, nombroses convocatòries administrades per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris de Recerca (AGAUR) han quedat completament bloquejades; així, les subvencions que l’any passat ja havien estat resoltes en aquestes dates, no han estat ni tan sols convocades.

El curs 2011-2012, a Catalunya, milers d’estudiants han vist reconeguda la seva trajectòria acadèmica amb l’atorgament de places per participar en programes de mobilitat internacional. Enguany, els ajuts de la OAPEE no arribaran als 100€; la reducció d’aquestes beques, en dos anys, ha estat dràstica. En aquesta línia, el Govern de la Generalitat es va comprometre a complementar aquesta baixada en la inversió en mobilitat internacional mantenint la convocatòria MOBINT. De fet, els Pressupostos Generals de la Generalitat comprenen, en l’annexa de subvencions, el programa MOBINT 2012.

Considerant que la inversió en la mobilitat internacional i en la formació a l’estranger són aspectes estratègics en l’educació universitària, volem exigir responsabilitats pel retard en la convocatòria MOBINT i el seu immediat  desbloqueig. A Catalunya, la inversió pública en beques ronda el 3,5% del PIB; la mitjana europea és molt superior, i a països com Alemanya, Finlàndia, Irlanda o Dinamarca la ràtio ronda els 10 punts. Entenem que, donada la debilitat dels programes de beques, si la Generalitat decideix no portar a terme els programes de l’AGAUR, s’estarà debilitant de forma irreparable la inversió en els estudiants catalans.

A la direcció executiva de l’AGAUR, demanem que s’impliqui i es comprometi amb la comunitat universitària i faci les gestions pertinents per tal de fer arribar aquesta queixa als responsables polítics. Tanmateix, volem fer arribar a la Secretaria d’Universitats i Recerca –i, per extensió, al Departament d’Economia i Coneixement- l’estat d’inseguretat en què ens trobem molts estudiants, i la nostra indignació per la falta de voluntat política. En cas de que el programa MOBINT 2012 es retardi més, part significativa dels estudiants que han obtingut plaça per participar en algun d’aquests programes no podran marxar a l’estranger.

Finalment, volem ampliar aquesta reivindicació a les convocatòries EUROSTAGES, DILL i PAS que , igualment, l’any passat per aquestes dates ja es trobaven resoltes i enguany ni tan sols s’han obert.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[CASTELLANO]

Dirigida a:

Director ejecutivo del AGAUR (Pere Pardo y Sabartés)
Director del área económica y financiera de la AGAUR (Eugeni Díaz Téllez)
Secretario de Universidades e Investigación (Antoni Castellano y Clavé)
Director General de Universidades (Lluís Jofre y Roca)
Subdirector General de Universidades (Josep Ribas y Seix)
Subdirectora General de Planificación Económica Universitaria (Sra. Laura Arlegui Duatis)
Consejero de Economía y Conocimiento(Andreu Mas-Colell) 

El pasado 15 de mayo el Gobierno de la Generalitat de Catalunya congelaba el otorgamiento de subvenciones de concurrencia competitiva alegando una reducción de los ingresos del Estado en Cataluña para el 2012 y la necesidad de limitar el gasto público. En este contexto, numerosas convocatorias administradas por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias de Investigación (AGAUR) han quedado completamente bloqueadas; así las subvenciones que el año pasado ya habían sido resueltas en estas fechas, no han sido ni siquiera convocadas. 

El curso 2011-2012, en Cataluña, miles de estudiantes han visto reconocida su trayectoria académica con el otorgamiento de plazas para participar en programas de movilidad internacional. Este año, las ayudas de la OAPEE no llegarán a los 100€; la reducción de estas becas, en dos años, ha sido drástica. En esta línea, el Gobierno de la Generalitat se comprometió a complementar esta bajada en la inversión en movilidad internacional manteniendo la convocatoria MOBINT. De hecho, los Presupuestos Generales de la Generalitat comprenden, en la aneja de subvenciones, el programa MOBINT 2012. 

Considerando que la inversión en la movilidad internacional y en la formación en el extranjero son aspectos estratégicos en la educación universitaria, queremos exigir responsabilidades por el retraso en la convocatoria MOBINT y su inmediato desbloqueo. En Catalunya, la inversión pública en becas ronda el 3,5% del PIB; la media europea es muy superior, y en países como Alemania, Finlandia, Irlanda o Dinamarca la ratio ronda los 10 puntos. Entendemos que, dada la debilidad de los programas de becas, si la Generalitat decide no llevar a cabo los programas del AGAUR, se estará debilitando de forma irreparable la inversión en los estudiantes catalanes.

A la dirección ejecutiva de la AGAUR, pedimos que se implique y se comprometa con la comunidad universitaria y haga las gestiones pertinentes para hacer llegar esta queja a los responsables políticos. Aun así, queremos hacer llegar a la Secretaría de Universidades e Investigación –y, por extensión, al Departamento de Economía y Conocimiento- el estado de inseguridad en que nos encontramos muchos estudiantes, y nuestra indignación por la falta de voluntad política. En caso de que el programa MOBINT 2012 se retrase más, parte significativa de los estudiantes que han obtenido plaza para participar en alguno de estos programas no podrán marchar al extranjero. 

Finalmente, queremos ampliar esta reivindicación a las convocatorias EUROSTAGES, DILL y que , igualmente, el año pasado por estas fechas ya se encontraban resueltas y este año ni siquiera se han abierto.  Hoy: Alexandre cuenta con tu ayuda

Alexandre JF necesita tu ayuda con esta petición «¡Salvemos el AGAUR!». Únete a Alexandre y 116 personas que ya han firmado.