SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN KADROYA ALINMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA

            Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A ve 4/B maddeleri uyarınca istihdam edilmektedir.

            Görev, yetki ve sorumlulukları aynı olan, aynı unvanı taşıyan öğretmenler aynı yasanın farklı maddeleri uyarınca istihdam edilmekte ve bu öğretmenler arasında idari, mali ve sosyal hakları açısından farklılıklar bulunmaktadır.

Bu statü farklılığı, Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu eşitsizlik, 4/B statüsünde istihdam edilen öğretmenlerin gelecek kaygısı taşımasına neden olmakta, motivasyonlarını bozmakta ve dolayısı ile bu durum da eğitimin kalitesini etkilemektedir.

657 sayılı sayılı yasanın 4/B maddesinde “Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde…” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanun ile, memurlar eliyle gördürülmesi mümkün olmayan geçici işlerin ifası için istisnai hallerde sözleşmeli ve geçici personel istihdamı düzenlenmiştir. Ancak, sözleşmeli personel çalıştırılmasıyla ilgili mevcut uygulama kanun maddesinin lafzına ve ruhuna aykırı olarak genel bir istihdam şekline dönüştürülmüştür.

2011 seçimleri öncesi 657 sayılı yasanın 4/B statüsünde istihdam edilen personele; 04.06.2011 tarih ve 27954 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Kanununun 4’ncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile memur kadrosuna geçiş hakkı tanınmıştır.  Anılan değişikliğin genel gerekçesinde “Böylece, kamu kurum ve kuruluşlarında görev, yetki ve sorumlulukları aynı veya benzer olan aynı unvanı taşımakla birlikte farklı statülerde istihdam edilen personelin statüsü, mali ve sosyal hakları ile diğer hakları konusunda farklılıklar ortadan kaldırılmaktadır. Bu şekilde, memur kadrolarına atanacak olan personelin kurum içi yer değişikliği ile izin hakları gibi bazı hakları genişlemekte ve bunlara görevde yükselme, kurumlar arası nakil ve yönetici kadrolarına atanma gibi hususlarda yeni bazı imkânlar getirilmektedir.” denilmektedir. Fakat bu gerekçeye rağmen 4/B statüsünde sözleşmeli öğretmen istihdamı yeniden ihdas edilmiştir.

Daha önce yaşandığı şekilde yine eğitim çalışanları sözleşmeli ve kadrolu olarak bir ayrıma tabi tutulmuştur. Bu ayrımın kökten çözümlenmesi, sözleşmeli statüde görev alan öğretmenlerimizi rahatlatacak gelecek kaygısı taşımadan görev yapmalarını sağlayacaktır.  

Bu amaçla; 2011 seçimleri öncesinde yapılan düzenlemenin içeriğinde ifade edildiği gerekçeler doğrultusunda, benzer bir düzenleme yapılmak sureti ile, yaşanılan eşitsizliğin giderilmesi ve 4/B statüsünde istihdam edilen öğretmenlerin 4/A statüsüne geçirilmesi hususunda;

Gereğini arz ederiz.