Stel NU een sociaal minimum vast voor de BES-eilanden!

0 have signed. Let’s get to 1,500!


English and Papiamentu versions below)

Een sociaal minimum is een mensenrecht!

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Sinds de Nederlandse regering mede-verantwoordelijk is voor het welzijn van de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is de armoede op de eilanden sterk toegenomen. Om de armoede effectief te bestrijden is het belangrijk een sociaal minimum vast te stellen. Dat is in het Europese deel van Nederland wel gebeurd, maar de regering weigert dat voor Caribisch Nederland te doen. Dat is in strijd met de Nederlandse grondwet en de internationale mensenrechten. Steun daarom de oproep aan onze volksvertegenwoordigers in Den Haag om een sociaal minimum voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba vast te stellen.
Een sociaal minimum is een mensenrecht dus onderteken deze petitie.


PETITIE

Ik ben van mening dat niet langer kan worden gewacht met het vaststellen van een bestaansminimum voor Caribsich Nederland:

Constaterend:

- Dat volgens artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een ieder recht heeft op een fatsoenlijke levensstandaard;
- Dat bijna de helft van de inwoners van Caribisch Nederland een inkomen heeft dat onvoldoende is om in het eigen levensonderhoud te voorzien;
- Dat de Nederlandse regering een zorgplicht heeft voor alle Nederlanders, ook die in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba wonen;
- Dat artikel 1 van de Nederlandse grondwet bepaalt dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk dienen te worden behandeld;
- Dat het vaststellen van een sociaal minimum een belangrijk instrument is bij de bestrijding van armoede;
- Dat de regering voor het Europese deel van Nederland wel een sociaal minimum heeft vastgesteld, maar weigert dat voor Caribisch Nederland te doen;
- Dat de regering daarmee een niet te rechtvaardigen onderscheid maakt waarvan veel, maar vooral de meest kwetsbare inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba de dupe zijn.

Verzoek ik de Eerste Kamer:

- De regering te bewegen op korte termijn voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba een sociaal minimum vast te stellen;
- Te bevorderen dat de regering in samenspraak met de Openbare Lichamen mede op basis van het vastgestelde sociaal minimum een integraal armoedeplan opstelt met daarin concrete maatregelen om inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in staat te stellen een fatsoenlijke levensstandaard te bereiken door de kloof tussen uitkeringen en het minimumloon en de werkelijke kosten van levensonderhoud te dichten, inclusief een tijdpad waar langs dit doel wordt gerealiseerd.
- Te bevorderen dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenspraak met de Openbare Lichamen een concreet actieplan opstelt om de lokale economiën van de eilanden een impuls te geven zodat er beter betaalde werkgelegenheid ontstaat en de economische draagkracht wordt versterkt zodat minimumloon en sociale uitkeringen naar een leefbaar niveau kunnen worden verhoogd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A social minimum is a human right!

 Every human being has the right to a decent existence. Since the Dutch government has become partly responsible for the well-being of the inhabitants of Bonaire, Sint Eustatius and Saba, the poverty on the islands has increased significantly. In order to combat poverty effectively, it is important to set a social minimum. That has happened in the European part of the Netherlands, but the government refuses to do so for the Dutch Caribbean. This is in conflict with the Dutch constitution as well as international human rights. Support the call to our representatives in The Hague to establish a social minimum for Bonaire, St. Eustatius and Saba.

A social minimum is a human right, so sign this petition.

 PETITION

 I believe that it will no longer be possible to wait for a minimum subsistence level for Caribbean Netherlands:

Observing

 - that according to Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights everyone has the right to a decent standard of living;

- that almost half of the inhabitants of the Caribbean Netherlands have an income that is insufficient to provide for their own livelihood

- that the Dutch government has a duty of care for all Dutch people, including those living in the special municipalities of Bonaire, St. Eustatius and Saba;

- that Article 1 of the Dutch constitution stipulates that all who are in the Netherlands should be treated equally in similar cases;

- that setting a social minimum is an important instrument in combating poverty;

- that the government has set a social minimum for the European part of the Netherlands, but refuses to do so for the Dutch Caribbean;

- that the government thereby makes an unjustifiable distinction, of which many, but especially the most vulnerable inhabitants of Bonaire, St. Eustatius and Saba, are the victims,

 

 

I hereby request the Upper Chamber of the Dutch National Parliament:

 

- to urge the government to set a social minimum for Bonaire, St. Eustatius and Saba on short notice;

- to promote that the government, in consultation with the Public Bodies, also draws up an integral poverty plan based on the established social minimum, containing concrete measures to enable residents of Bonaire, Sint Eustatius and Saba to achieve a decent standard of living by closing the gap between benefits and the minimum wage and the actual cost of living, and including a timeline for achieving this goal;

- to promote that the Ministry of Economic Affairs and Climate, in consultation with the Public Bodies, draws up a concrete action plan to boost the local economies of the islands ensuring that better paid employment arises and economic capacity is strengthened, making it possible for minimum wages and social benefits to be increased to a liveable level.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un mínimo sosial ta un derecho humano!

Kada hende tin derecho riba un eksistensia humano. Desde ku gobièrnu hulandes ta ko-responsabel pa bienestar di habitantenan di Boneiru, Sint Eustatius i Saba, pobresa a oumentá konsiderabelmente riba e islanan aki. Pa por kombatí e pobresa aki efektivamente ta importante pa stipulá un mínimo sosial. Na e parti Oropeo di Hulanda sí esaki a sosodé, pero gobièrnu hulandes ta nenga di hasi’é pa Hulanda Karibense. Esaki ta en pugna ku konstitushon hulandes i derechonan humano internashonal. P’esei nos ta pidi bo pa sostené e yamada na nos representantenan di pueblo na Den Haag pa stipulá un mínimo sosial pa Boneiru, Sint Eustatius i Saba.
Un mínimo sosial ta un derecho humano, pues firma e petishon aki.

PETISHON

Mi ta di opinion ku no por warda mas ku stipulashon di un mínimo sosial pa Hulanda Karibense:

Konstatando:

Ku segun artíkulo 25 di Deklarashon Universal di Derechonan Humano tur hende tin derecho riba un nivel di bida desente;
Ku kasi mitar di habitantenan di Hulanda Karibense tin un entrada ku no ta sufisiente pa proveé den nan propio mantenshon;
Ku gobièrnu hulandes tin un obligashon di kuido pa tur suidadano hulandes, inkluyendo esunnan ku ta biba den munisipionan spesial Boneiru, Sint Eustatius i Saba;
Ku artíkulo 1 di konstitushon hulandes ta stipulá ku tur hende ku ta na Hulanda, den kasonan igual mester haña trato igual;
Ku stipulashon di un mínimo sosial ta un instrumento importante ora di kombatí pobresa;
Ku gobièrnu hulandes pa e parti oropeo di Hulanda sí a stipulá un mínimo sosial, pero ta nenga di hasi di hasi esaki pa Hulanda Karibense;
Ku hasiendo asina gobièrnu hulandes ta hasi un distinshon ku no ta hustifikabel, di kua hopi habitante di Boneiru, Sint Eustatius i Saba, pero prinsipalmente esunnan mas vulnerabel, ta víktima.

Mi ta supliká ‘Eerste Kamer’:

Pa konbensé gobièrnu hulandes pa riba término korto stipulá un mínimo sosial pa Boneiru, Sint Eustatius i Saba;
Pa promové ku gobièrnu hulandes den palabrashon ku e entidatnan públiko, tambe a base di e mínimo sosial ku nan a stipulá, ta formulá un plan integral di pobresa ku ta kontené medidanan konkreto pa hasi posibel ku habitantenan di Boneiru, Sint Eustatius i Saba ta alkansá un nivel di bida desente, pa medio di sera e distansia entre pagonan sosial i sueldo mínimo i e gastunan real di kosto di bida, inkluso un plan di tempu ku ta bai usa pa realisá e meta aki.
Pa promové ku ministerio di Asuntunan Ekonómiko i Klima den palabrashon ku e entidatnan públiko ta formulá un plan di akshon konkreto pa duna un impulso na ekonomia lokal di e islanan, di manera ku ta surgi empleo mihó pagá i nan kapasidat ekonómiko ta keda reinforsá, di manera ku por oumentá sueldo mínimo i pagonan sosial te na un nivel ku por biba di nan.