ரிஸ்கானின் கழுத்தை திருப்புதல்

ரிஸ்கானின் கழுத்தை திருப்புதல்

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Ahamed sam started this petition to Riskan Thahir

முகப்புத்தகத்தில் கழுத்தை திருப்பி வைத்துக்கொண்டு ஆர்ப்பாட்டம் பன்னிக்கொண்டிருக்கும் ரிஸ்கானின் கழுத்தை திருப்பும் வரை போராடுவோம்

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!