Petition Closed

UDI, UNE og domstolene

This petition had 387 supporters


Landinfo må vurdere egen habilitet - Etiopia-saker 
Utledning myndighetene og domstolene må være kritisk til Landinfo som enestående kilde.

Landinfo er utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Landinfo ble opprettet som et faglig uavhengig organ, men administrativt underlagt UDI. 

Denne underskriftskampanjen starte på grunn av det vi oppfatter som habilitetsproblemer i forvaltningen. Vi mener at dersom habilitetsproblemer ikke blir anerkjent og kontrollert, kan de undergrave grunnleggende integritet av tjenestemenn, beslutninger og etater.

Vi mener at Hans Petter Hergum som er seniorrådgiver i Landinfo i Etiopia-saker er inhabil, og dermed bidrar til at UDI og UNE avgjøre asyl og migrasjonssaker basert på uriktig informasjon. Vi mener også at domstolene bruker Landinfo for ukritisk.  Domstolene, UDI og UNE lener seg så tungt på Landinfo at det truer rettssikkerheten for personer som søker om beskyttelse i Norge.

I landinfo rapportene om Etiopia blir fakta og fiksjon blandet på en finurlig måte. Rapportene sørger for fakta-innslag, men også elter inn desinformasjon og fordreininger som får migrasjonsmyndighetene vurdere dem som troverdig. Basert på informasjon fra Landinfo avviser UDI, UNE og domstolene som regel på generelt grunnlag enhver kritikken mot saksbehandlingen av Etiopia-saker.

Hergum blir benyttet som kronvitne både av Une og domstolene. For å nevne konkrete uttalelser av Hergum i en asylsak i lagmansretten 31 . mars 2017 ville ikke betegne regimet i Etiopia som diktatorisk. I motsetning til Human Rights Watch, Amnesty International og State Department rapportene, sier Hergum at tortur og mishanding av fanger i fengslene ikke er systematiske i Etiopia. I følge Hergum blir disse overgrepene begått av ansatte i fengslene. Det er altså ikke myndighetene som står bak dette, i følge Hergum. I denne konkrete saken påstod Hergum også at Etiopia var under en demokratisk transformasjon og en positiv utvikling. På tidspunktet han sa dette var landet i unntakstilstand i fem foregående måneder på grunn av masse politisk opprør mot regimets eneste parti (EPRDF) som kontrollerer 100% av setene i nasjonalforsamligen. Den 30. mars 2017 forlenget etiopiske myndigheter unntakstilstanden med fire nye måneder. Dette tilsier at de politiske og menneskerettighets forholdene i Etiopia er under svært kritiske forhold. Likevel forsøkte Hergum i sin beskrivelse å legitimere forholdene i Etiopia ved å sammenligne dem med norsk demokrati. Det tok jo mer enn 100 år for Norge å være demokratisk, sa Hergum. 

Etter regelen i Forvaltningsloven § 6, 2. ledd kan en tjenestemann inhabil «når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet» Her legges det til at det «bl.a. skal legges vekt på om avgjørelse i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til» Slik vi ser på kunngjøringer i Brønnøysundregisteret organisasjonsnummer 995201631 driver Hergum et fortak. Han er altså en som opererer med kommersielle temareiser til Etiopia. Som reisearrangør til Etiopia gir han tjenester mot betaling, pris fra kr 39 950 per person. Hergum skal etter planen gjennomføre en ny kommersiell reise til Etiopia i perioden 9. - 20. november 2017.

http://www.temareiserfredrikstad.no/etiopia

Kundeportal i Aftenposten:
https://kundeportal.aftenposten.no/fordeler/tilbud/etiopia-med-hans-petter-hergum-2/

Her beskriver Hergum Etiopia som en turist destinasjon med bonderomantiske og fredelige omgivelser. I tillegg opplyser han også om mulighetene til flotte turer til fots ved i fjellene i andre internetsider. Vi vet at Etiopia er et fint land for turister. Sakens kjerne er at han er ansatt i staten for gi faglig uavhengige råd om de politiske og menneskerettighets forholdene. Men slik vi ser det har han også kommersielle interesser i Etiopia på siden. Vi mener at slike interesser gjør det vanskelig å forebygge at uegnede tjenestemenn får innflytelser på hvordan saksbehandling i asylsaker skal foregå i forhold til en særlig sårbar gruppe. 

Fra 2012 til nå har mer enn 300 etiopiske asylsøkere fått avslag. UDI, UNE og domstolene bruker Hergum som enestående kilde og vitne i asylsaker. Vi mener at inhabilitetsregler er nødvendige for at forvaltningen skal ha den nødvendige tillit i befolkningen. Inhabilitet kan medføre at et vedtak som er fattet er ugyldig. Ugyldighetsspørsmålet må avgjøres ut fra en vurdering av hvilken konsekvens inhabilitet har hatt for sakens utfall. Vi mener at Hergum har svekket tillitten til Landinfo. 

Dersom noen direkte eller indirekte er inhabil i behandling av saker, og dette som konsekvens har resultert, eller blitt et annet enn det ellers ville ha blitt, kan det være aktuelt at borgere som har lidt tap. Vi mener at Hergums rolle har vært så sentral i forhold til behandlingen av mange asyl og migrasjonssaker av etiopiere i flere år og pga hans inhabilitet, og må derfor få konsekvenser.

Mange advokater, NOAS og flere som har kjennskap til Etiopia og asyl-systemet mener at Landinfo v/ Hergum ikke presenterer hele fakta om Etiopia. Vi mener at han har økonomiske interesser i Etiopia, og i tillegg mulig tilknytning til myndighetene der. Tjenstemenn skal være upartiske, og ikke tillate at egne holdninger eller interesser påvirke arbeidet. I dette tilfellet er det et poeng at Hergum er inhabil etter § 6, 2. ledd, i og med at han har kommersielle interesser, og omgang med etiopiske myndigheter.

Vi ber om at inhabilitetsspørsmålet om Hans Petter Hergum avgjøres av hans nærmeste overordnete.

Underskrift av menneskerettighetsaktivister : ... Today: ልጅ is counting on you

ልጅ ግሩም needs your help with “Rettferdighet i asylsaker - Klage mot Landinfo”. Join ልጅ and 386 supporters today.