Petition Closed

SIGNE PETITION ET FAIRE SIGNÉ!!!

This petition had 144 supporters


Petision adrese a Premie Minis a traver Sef Komiser pou demann retourn nom nou laeropor Plaine Corail Airport koman li ti apele avan. Oktob 2007 Gouvernman santral finn pran desizion pou sanz nom nou laeropor ki ti apel Plaine Corail Airport pou fer li vinn ‘Sir Gaetan Duval Airport’. Sa nom Plaine Corail Airport la ti lie avek so lokasion zeografik ek osi akoz laeropor la li trouv lor enn laplenn koray. Li ti enn nom ‘neutre’, ekolozik ek apolitik ki ti aksepte par tou dimounn ek sa nom la ti pe fonksionn bien. Enn laeropor li lantre enn teritwar, lantre enn rezion zeografik ek so nom li donn enn lide lor swa kit personaz ki finn mark listwar sa pei la swa enn nom ki lie avek listwar, kiltir ou lokasion zeografik laeropor la. Nou pa resi konpran kifer finn sanz kitsoz ki ti pe fonksionn bien e ki pa ti pe deranz personn, ziska ler nou pankor konpran kifer finn sanz sa nom la ek nou pa trouve ki benefis tanzib enn tel sanzman inn amenin pou nou pei. Par kont nou pe depli-z-anpli konstate ki sa nom la pe deranz bokou dimounn ek li pe met enn popilasion malalez vizavi bann viziter etranze .Malgre ki personn pa kapav nie rol ki Sir Gaetan Duval inn zwe dan politik Moris, ni so karism, ni so kapasite intelektiel ki ti remarkab , ni so kapasite antan ki avoka me tousala pa enn rezon valab,lozik ek fer sans pou donn nou laeropor so nom pou bann rezon swivan ; I. Premieman Sir Gaetan Duval pa enn Rodriguais ek sa tousel diskalifié li pou port nom laeropor Rodrig, li donn santiman inpozision enn idantite kiltirel lor enn lot. Li osi donn linpresion ki atraver listwar Rodrig ziska zordi pa finn enan kikenn ki dign pou port nom nou laeropor. II. Sir Gaetan Duval enn politisien ki apartenir a enn parti politik, kan pe donn nou laeropor so nom li ekivo a onor lider enn parti politik odetriman lider enn lot parti politik. III. Rol PMSD ek Sir Gaetan Duval dan politik Rodrig zamin finn fer linanimite,li ti bien kontroversab lor bokou plan . pou sertin li ti kapav enn ero me pou lezot li ti kapav enn tiran. IV. Nou gagn bokou difikilte pou explik bann etranze kifer nou laeropor port nom Sir Gaetan Duval ek nou santi nou imilye kan nou trouve avek ki fierte bann Morisien explike kifer zot laeropor appel Sir Seewoosagur Ramgoolam ek nou mazinin ki li mem fierte ki bann abitan New-york enan pou John Kennedy Airport, bann Liverpool pou John Lennon Airport ek bann Parizien pou laeropor Charles De Gaulle. V. Si pou kit rezon ki nou pa konin ti bizin sanz nom nou laeropor, li ti pou preferab si pa enan okenn Rodrigue o kour nou listwar ki merit port sa nom la ,ti kapav inn appel li Rodrigues airport ou enn nom Afrikin akoz nou lien avek lafrik oubien enn lot nom ki enan enn lien zeografik, istorik ,kiltirel oubien ekolozik avek Rodrig me pa nom enn politisien Morisien malgre tou linportans ki li kapav enan pou sertin. VI. Pep Rodrig napa okenn det anver Sir Gaetan Duval kot nou pe bizin onore par fer li port nom nou laeropor . Pou tou sa rezon ki nou finn mansionin la nou pe demann ou pran disizion ki bizin pou retourn nom nou laeropor koman li ti ete avan se-t-adir ‘Plaine Corail Aiport’ e sa pou permet nou retrouv nou dinite antan ki pep ek an mem tan pou permet nou retrouv sa fierte ki nou finn perdi depi preske 7 banannin-la. Sa petisyon-la, li enn inisyativ FRON KONT DOMINASYON ki regroup Rasinn, Ecolozik, RGEA, RWF, Rodrigues Tourism And Allied Industries Workers Union, Port-Mathurin Harbour Workers Union ek bann sitwayin ordiner.


Today: Harold is counting on you

Harold Perrine needs your help with “RAN NOUS L'AEROPORT SO IDENTITÉ!!! PLAINE CORAIL AIRPORT!!: SIGNE PETITION ET FAIRE SIGNÉ!!!”. Join Harold and 143 supporters today.