'OKU 'IKAI KE MAU LOTO KI HE TU'UTU'UNI FAKAVALEVALE 'AE PULE'ANGA KE TAMATE'I FACEBOOK

Victory

'OKU 'IKAI KE MAU LOTO KI HE TU'UTU'UNI FAKAVALEVALE 'AE PULE'ANGA KE TAMATE'I FACEBOOK

This petition made change with 188 supporters!
Makanesi Pale started this petition to PULE'ANGA TONGA and

Kainga Tonga 'i he tapa kotoa pe 'i mamani. Kuo hu mai e Palemia 'o Tonga, 'Akilisi Pohiva pea moe Minisita Polisi 'aia ko Mateni Tapueluelu 'aia foki koe foha 'i he fono 'o e Palemia lolotonga 'o 'omai ha Press Release 'oku fai hano talanga'i ke tamate'i e Facebook mei Tonga.

Koe ngaahi maumau eni 'i he anga 'eku sio 'e malava ke hoko ai:

1. Uesia e ngaahi pisinisi lahi 'oku nau ngaue 'aki 'ae Social Media ke tu'uaki 'aki 'a 'enau ngaahi pisinisi, hange koe Tourism, Whale Watching, ngaahi matanga, ngaahi pisinisi nofo'anga, ngaahi tu'uaki 'ae Pangike, ngaahi tu'uaki fakatau 'ae ngaahi koloa faka Tonga, ngaahi garage sale 'oku tu'uaki atu 'i he Facebook. Koe uesia ko eni 'oku faka'ekonomika pea toe mahulu atu ai.

2. 'Oku ngaue 'aki 'ehe ngaahi famili lahi 'ae Facebook ke nau fetu'utaki ai 'i he messenger koe 'uhi ko 'ene ta'e totongi. Koe founga eni 'oku tau'ataina ai 'ae tangata kene fetu'utaki ai mo hono famili, vahevahe ai 'ene ngaahi view faka e tangata, faka politikale, fakaelotu, fakae sosiale, pea toe mahulu ange ai hange ko ha ngaahi me'a 'oku fiema'u ke fai hano fetu'utaki fakafamili'i 'i ha tu'unga emmergency. Koe uesia ko eni 'oku to'o ai 'ae totonu Human Right 'ae tangata moe fefine kotoa pe pea tamate'i ka fakahoko 'ae fokotu'utu'u 'ae Palemia pea mo hono foha 'i he fono.

3. 'Oku malava 'o fai 'ae ngaahi talafi pa'anga 'i he facebook pea moe ngaahi fund raise ki ha ngaahi me'a mahu'inga. 'Oku to'o heni 'ae ngaahi totonu 'ae tangata ka tamate'i 'ae social media mei Tonga.

4. 'Oku 'ata kovi ki mamani 'ae fakatikitako ko eni pea 'e malava ke uesia heni 'ae ngaahi va faka tipilometika pea moe ngaahi fonua kehe. Koe maumau leva ki ha me'a faka investment ki ha potential investor 'e maumau ki ha tu'unga 'oku 'ikai toe lava 'o fakalelei'i.

Kainga mou fakamo'oni he tohi tangi ko eni ke 'oua na'a to'o ho'o mou totonu ki ho'omou ngaahi pisinisi, famili, lotu pea moe ngaahi totonu 'oku 'asi 'i he Konisitutone 'ae malava keke tohi pea mo vahevahe ho'o fakakaukau 'aki ho'o tau'ataina.

'Oku 'i ai 'ae ngaahi tukuaki'i ta'e mo'oni 'oku ha mai ki tu'a mei he Pule'anga pea faka'alinga 'aki 'ae ngaahi tukuaki'i hala 'e maumau lahi e fonua pea 'ikai toe malu e fonua. 

Mou poupou mai heni 'aki ho'o mou fakamo'oni ke 'oua na'a tamate'i e Facebook he koe lea 'ae Palemia koe uike pe 'e ua pea 'oku lolotonga fai 'ae ngaue ki hono tamate'i koeni 'oe Facebook mei Tonga.

 

Victory

This petition made change with 188 supporters!

Share this petition