100% ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಂದೋಲನ. Rally for 100% voting.

0 have signed. Let’s get to 100!


We want Karnataka to be a model state by making people to Vote 100% in the assembly elections 2018 and set an example to the Nation. We want to bring awareness about the importance of Voting.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ, ಮುಂಬರುವ 2018 ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 100% ಮತದಾನ ಮಾಡಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ. ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ.Today: Suresh is counting on you

Suresh Venkataswamy needs your help with “Public Awareness : 100% ಮತದಾನ ಮುಂಬರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. 100% voting in coming assembly election.”. Join Suresh and 5 supporters today.