Prou morts i malalties per la contaminació! Tenim dret a respirar un aire net!

Prou morts i malalties per la contaminació! Tenim dret a respirar un aire net!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 15.000!
Con 15.000 firmas, esta petición se convierte en una de las más firmadas en Change.org
Eixample Respira ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Barcelona


Versión en castellano más abajo.
English version below.

Benvolguda alcaldessa, regidores i regidors de l'Ajuntament de Barcelona,

En nom d'Eixample Respira, plataforma veïnal del districte de l'Eixample, ens adrecem a vostès per tal d’exposar el següent.

Els veïns i veïnes que signem aquesta carta estem molt preocupats per la qualitat de l’aire que respirem diàriament a la nostra ciutat. Resulta inadmissible que l'ineludible acte de respirar ens estigui perjudicant greument la salut de tots.

L'Agencia de Salut Pública de Barcelona (ASPB), en el seu últim informe “Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2018 ” estima una mortalitat associada a alts nivells de contaminació de diòxid de nitrogen (NO2) de 757 morts/anuals, és a dir, 2 persones mortes cada dia a Barcelona per la contaminació.

Els informes de l'ASPB  recullen altres dades alarmants de com la contaminació afecta les nostres vides:

A part de ser una causa de morts prematures, la contaminació atmosfèrica pot incrementar la incidència i severitat d’un ventall ampli de malalties amb efectes tant a curt com a llarg termini. Algunes de les malalties associades a la contaminació atmosfèrica inclouen les afectacions respiratòries (asma, pneumònia i malaltia pulmonar crònica), les insuficiències cardíaques i coronàries, la hipertensió arterial i la diabetis (Sunyer et al., 2016).

Existeixen també estudis que indiquen que la contaminació atmosfèrica pot tenir efectes negatius sobre la fertilitat, l’embaràs, i el desenvolupament dels nadons i els infants. Entre aquests efectes s’hi inclouen afectacions sobre el desenvolupament neuronal i les capacitats cognitives dels infants (WHO, 2013). D’altra banda, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) ha classificat la contaminació atmosfèrica en general i el material particulat com a carcinogènics per als humans (IARC, 2016).

El nostre districte és el més poblat de tot Barcelona, amb una densitat de població de les més altes d’Europa (356,3 hab/ha), amb 133 escoles i centres educatius, amb carrers que són veritables autopistes urbanes. Des de l’any 2010, sobrepassa de forma sistemàtica els nivells legals de diòxid de nitrogen (NO2) i els nivells màxims de partícules (PM) establerts per l’Organització Mundial per la Salut (OMS). Aquests incompliments demostren clarament que les polítiques que s'han portat a terme fins ara per les diferents administracions: Ajuntament, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat i Govern de l'Estat Espanyol, no han sigut suficients per solucionar aquest greu problema.

Per aquests motius, demanem:

 • Que s'actuï amb la màxima contundència per solucionar aquest greu problema de salut pública, i aconseguir,  en el mínim període de temps, arribar a una mitjana anual per sota els 40 µg/m3 de NO2, 20 µg/m3 de PM10 i 10 µg/m3 de PM2,5 a totes les estacions de mesura del nostre districte i de la ciutat.
 • Que la salut de la ciutadania prevalgui per sobre d'altres interessos.
 • Que es tingui en compte que cada dia que passa sense solucionar aquest problema la salut de la ciutadania es veu greument perjudicada.
 • Que es tingui en compte que tractant-se d'un problema de salut que ens afecta a tots, sempre serà millor una solució contundent que no pas una d'insuficient.

No podem concebre que els nostres polítics davant una problemàtica que posa en risc la salut, el benestar, i fins i tot la vida de les persones a qui representen, no actuïn amb més contundència. La seva responsabilitat és evitar aquestes morts i el perjudici que suposa per a la salut de tots.

Tot esperant rebre la seva resposta oficial i agraint la seva atenció, rebin una cordial salutació. 

Eixample Respira
www.eixamplerespira.com

 


Versión en castellano:

Estimada alcaldesa, concejalas y concejales del Ayuntamiento de Barcelona,

En nombre de Eixample Respira, plataforma vecinal del distrito del Eixample, nos dirigimos a ustedes para exponer el siguiente.

Los vecinos y vecinas que firmamos esta carta estamos muy preocupados por la calidad del aire que respiramos diariamente en nuestra ciudad. Resulta inadmisible que el ineludible acto de respirar nos esté perjudicando gravemente la salud de todos.

La Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), en su último informe “Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2018” estima una mortalidad asociada a altos niveles de contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) De 757 muertos / anuales, es decir, 2 personas muertas cada día en Barcelona por la contaminación.

Los informes de la ASPB recogen otros datos alarmantes de cómo la contaminación afecta a las nuestras vidas:

Aparte de ser una causa de muertes prematuras, la contaminación atmosférica puede incrementar la incidencia y severidad de un abanico amplio de enfermedades con efectos tanto a corto como a largo plazo. Algunas de las enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica incluyen las afectaciones respiratorias (asma, neumonía y enfermedad pulmonar crónica), las insuficiencias cardíacas y coronarias, la hipertensión arterial y la diabetes (Sunyer et al., 2016).

Existen también estudios que indican que la contaminación atmosférica puede tener efectos negativos sobre la fertilidad, el embarazo, y el desarrollo de los bebés y los niños. Entre estos efectos se incluyen afectaciones sobre el desarrollo neuronal y las capacidades cognitivas de los niños (WHO, 2013). Por otra parte, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) ha clasificado la contaminación atmosférica en general y el material particulado como carcinogénicos para los humanos (IARC, 2016).

Nuestro distrito es el más poblado de toda Barcelona, con una densidad de población de las más altas de Europa (356,3 hab/ha), con 133 escuelas y centros educativos, con calles que son verdaderas autopistas urbanas. Desde el año 2010, sobrepasa de forma sistemática los niveles legales de dióxido de nitrógeno (NO2) y los niveles máximos de partículas (PM) establecidos por la Organización Mundial para la Salud (OMS). Estos incumplimientos demuestran claramente que las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora por las diferentes administraciones: Ayuntamiento, Área Metropolitana de Barcelona, Generalitat y Gobierno del Estado Español, no han sido suficientes para solucionar este grave problema.

Por estos motivos, pedimos:

 • Que se actúe con la máxima contundencia para solucionar este grave problema de salud pública, y conseguir, en el menor periodo de tiempo, llegar a una media anual por debajo de los 40 μg/m3 de NO2, 20 μg/ m3 de PM10 y 10 μg/m3 de PM2,5 en todas las estaciones de medida de nuestro distrito y de la ciudad.
 • Que la salud de la ciudadanía prevalezca por encima de otros intereses.
 • Que se tenga en cuenta que cada día que pasa sin solucionar este problema la salud de la ciudadanía se ve gravemente perjudicada.
 • Que se tenga en cuenta que tratándose de un problema de salud que nos afecta a todos, siempre será mejor una solución contundente que una de insuficiente.

No podemos concebir que nuestros políticos ante una problemática que pone en riesgo la salud, el bienestar, e incluso la vida de las personas a las que representan, no actúen con más contundencia. Su responsabilidad es evitar estas muertes y el perjuicio que supone para la salud de todos.

Esperando recibir su respuesta oficial y agradeciendo su atención, reciban un cordial saludo.

Eixample Respira
www.eixamplerespira.com

 


English version:

To the attention of the Mayor and the City Council of Barcelona: 

Dear Mayor and Councillors,

On behalf of Eixample Respira, a neighbourhood movement in the Eixample District, we would like to expose the following: 

We the undersigned, are deeply concerned about the quality of the air in our city. We consider highly worrisome that the simple and necessary act of breathing will eventually lead to multiple individual health issues. 

In their last report, named “Evaluation of air quality in the city of Barcelona 2018” (or “Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2018”) The Public Health Agency of Barcelona (or ASPB, 'Agencia de Salut Pública de Barcelona) estimated that 757 deaths can be associated to the high levels of particles of Nitrogen Dioxide (NO2), which is equivalent to about 2 deaths every day for pollution in Barcelona.

The same report recompiles additional alarming facts regarding how contaminants impact our lives: 

Apart from being a cause of premature death, air pollution can increase the frequency and severity of a large number of diseases, both in the short and in the long term. Some of those include respiratory illness (asthma, pneumonia, chronic lung disease), cardiac or coronary failures, hypertension, diabetes (Sunyer et al., 2016).

Additional studies point out that air pollution can have negative side effects on fertility, pregnancy, and the development of newborns and infants. Among those effects, neuronal development and cognitive skills are mentioned as possibly affected  (WHO, 2013). On a similar note, the International Agency for Research on Cancer, IARC has classified air pollution and air particles as vehicles of cancer for humans (IARC, 2016). 

Our neighbourhood has the highest density of people in the city of Barcelona, and is among the most populated of Europe, with 356,3 people/ha. There’s a total of 133 schools and educational centers, surrounded by streets that look more like urban highways. Since 2010, the city of Barcelona is constantly above the recommended limits of Nitrogen Dioxide (NO2) and Particulate Matter (PM) established by the World Health Organisation (WHO). The flagrant violation of such guidelines is a demonstration that the political action on this matter has been insufficient and the multiple actors in charge of it (the City Council, the Metropolitan Area, Regional Government and National Government) have been unable to resolve this critical matter. 

Given all the above, we kindly ask: 

 • To solve this critical matter of public health and to achieve, in the shortest period as possible, an average level per year of 40 µg/m3 of NO2, 20 µg/m3 of PM10 and 10 µg/m3 of PM2,5 in all measurement stations of our district and city.
 • To put the health of citizens above any other interest. 
 • To consider that each day not spent on this matter is a day where the health of citizens is put in jeopardy. 
 • To favor a strong if unpopular solution over one that does not achieve the objectives of point 1. 

We cannot accept that our politicians are not acting with enough impact on a matter that puts at risk the health and the quality of life of all the citizens they represent. It is their responsibility to take action to avoid the deaths and the negative impact on their citizens’ health.

We would like to thank you for your attention and look forward to your forthcoming answer. 

Yours faithfully,

Eixample Respira
www.eixamplerespira.com

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 15.000!
Con 15.000 firmas, esta petición se convierte en una de las más firmadas en Change.org