Petition Closed

We support our striking lecturers in Aberystwyth

This petition had 322 supporters


Dear Professor Elizabeth Treasure,

We are writing to express our solidarity with the academic teaching staff and with the UCU strike. We urge you, as Vice-Chancellor of Aberystwyth University, to oppose the changes to the USS pension scheme. As students, we stand by our staff’s choice to take industrial action. Our lecturers work hard to give us the education we deserve and the proposed changes to their pensions put this, and their livelihoods, at risk.

 A teaching staff without the security of pensions will hinder our university in the long and short term. We know the effects of strike action, but as students we understand that a dedicated and world leading academic staff in the long-term is not sustainable without financial security. This acceptance of the attack on pensions indicates that the university does not value academics and their expertise. As such, scholars are far less likely to want to stay in the higher education sector. We want to stand up for future generations of staff and students, who want the highest standard of education in Aberystwyth, and refuse this step in the direction of the marketisation of our education.

 We know that staff members do not want to strike. It is the Vice Chancellor's acceptance of the UUK proposal on the USS scheme that has led to such severe action. That our lecturers have had to go this far is a clear indication that they have no other way of being heard. Your disregard for the members of the Aberystwyth University teaching community is leading to the disruption of our education, and we will be holding you to account.

 We call on you, and the University Executive Group, to use your influence to defend the position of the staff. This attack on pensions threatens not only our staff at present, but the future quality of Aberystwyth University.

 Signed,

----

Annwyl Athrawes Elizabeth Treasure,

Yr ydym yn ysgrifennu atoch i fynegi ein cydsafiad â’r staff academaidd dysgu a streic yr UCU. Yr ydym yn eich annog, fel Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, i wrthwynebu’r newidiadau i gynllun pensiwn yr UCC. Fel myfyrwyr, ydym yn sefyll â dewis ein staff i gymryd gweithred diwydiannol. Mae ein darlithwyr yn gweithio’n galed i roi inni yr addysg ydym yn ei haeddu ac mae’r newidiadau arfaethedig i’w pensiynau yn rhoi hyn a’u bywoliaethau mewn risg.

Bydd staff dysgu heb ddiogelwch y pensiynau yn rhwystro ein prifysgol yn y tymor hir ac yn y tymor byr. Ydym yn gwybod yr effeithiau o weithred diwydiannol, ond fel myfyrwyr ydym yn deall nad yw’n gynaliadwy cael staff academaidd ymroddgar sydd yn flaenllaw yn byd yn y tymor hir heb ddiogelwch ariannol. Mae derbyniad yr ymosodiadau ar bensiynau’n dangos nad yw’r brifysgol yn gwerthfawrogi academyddion a’u medrusrwydd. Fel hyn, mae’n llai tebyg y bydd ysgolheigion eisiau aros yn y sector addysg uwch. Ydym am sefyll lan am genhedlaethau’r dyfodol staff a myfyrwyr, sydd eisiau y safon uwchaf o addysg yn Aberystwyth, ac yn gwrthod masnacheiddio ein haddysg.

 Ydym yn gwybod nad oes eisiau ar yr aelodau staff streicio. Derbyniad yr Is-Ganghellor o gynnig yr UUK ar gynllun yr USS sydd wedi’n harwain i’r gweithred caled hwn. Y ffaith bod rhaid i’n darlithwyr gymryd gweithred diwydiannol yn arwydd glir nad oes ffordd arall i’r brifysgol wrando arnynt. Mae eich diystyrwch am aelodau y gymuned ddysgu Prifysgol Aberystwyth yn achosi aflonyddwch ein haddysg, ac ydych yn gyfrifol am hyn.

 Ydym yn galw arnoch, a Grŵp Gweithredol y Brifysgol, i ddefnyddio eich dylanwad i amddiffyn safle y staff. Nid yw’r ymosodiad ar benisynau’n bygwth ein staff presennol yn unig ond hefyd safon y dyfodol Prifysgol Aberystwyth.

Llofnodwyd gan,

 Today: aberstudent is counting on you

aberstudent solidarity needs your help with “Professor Elizabeth Treasure: We support our striking lecturers in Aberystwyth”. Join aberstudent and 321 supporters today.