Petición cerrada

Augment dels salaris conveni col·lectiu d'acció social de Catalunya.

Esta petición ha conseguido 420 firmas


CONVENI COL·LECTIU DE CATALUNYA D'ACCIÓ SOCIAL AMB INFANTS JOVES, FAMÍLIES I D'ALTRES EN SITUACIÓ DE RISC PER ALS  ANYS 2013 - 2018

Amb l'aprovació definitiva del Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció Social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013 - 2018, a aquest mateix any 2017 i fent-lo extens i coneixedor el juliol de 2017 als treballadors i treballadores de l'àmbit social, als quals són els principals protagonistes de l'acció socioeducativa.

Per una banda lamentem la interminable prorrogació del conveni col·lectiu, el qual s’hauria d'haver modificat i millorat el 2012 -2013 i al mateix temps lamentem la tremenda opacitat i nul·la transparència en el procés i desenvolupament d'aquest conveni d'acció social.

La nostra demanda com a professionals que treballem en l'acció social amb infància, adolescència, joves i famílies i d'altres en situació de risc social, és la d'augmentar de forma considerable el salari base del cicle general i del cicle continuat. Volem un augment del salari que sigui digne i de justícia social. Valorem que l'actual pujada de la taula salarial i en concret del salari base és realment insuficient per la tasca professional que desenvolupem els professionals de l'acció social, amb infància, joves i famílies.

D'altra banda, valorem també insuficient el caràcter retroactiu fixat al conveni, entenen que fa cinc anys de la pròrroga, per tant seria just que el caràcter retroactiu fos des de l'inici de la pròrroga i no només des del gener 2017, tal com s'ha aprovat al conveni.

Lamentem que la llarga espera per establir un nou conveni col·lectiu, hagi comportat unes millores tan insignificants.

Si esteu d'acord si us plau, signeu i compartiu la present petició.

CONVENIO COLECTIVO DE CATALUÑA DE ACCIÓN SOCIAL CON MENORES, JÓVENES, FAMILIAS I OTROS EN SITUACIÓN DE RIESGO PARA LOS AÑOS 2013 - 2018

Con la aprobación definitiva del Convenio Colectivo de Cataluña de Acción Social con niños, adolescentes, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo para los años 2013 - 2018, en este mismo año 2017 y haciéndolo extenso y conocedor el julio de 2017 a los trabajadores y trabajadoras del ámbito social, a los que son los principales protagonistas de la acción socioeducativa.

Por un lado lamentamos la interminable prorrogación del convenio colectivo, el cual debería haber sido modificado y mejorado el 2012 -2013 y al mismo tiempo lamentamos la tremenda opacidad y nula transparencia en el proceso y desarrollo de este convenio de acción social.

Nuestra demanda como profesionales que trabajamos en la acción social con infancia, jóvenes y familias y otros en situación de riesgo social, es la de aumentar de forma considerable el salario base del ciclo general y del ciclo continuado. Queremos un aumento del salario que sea digno y de justicia social. Valoramos que la actual subida de la tabla salarial y en concreto del salario base es realmente insuficiente para la tarea profesional que desarrollamos los profesionales de la acción social, con infancia, jóvenes y familias.

Por otra parte, valoramos también insuficiente el carácter retroactivo fijado al convenio, entiendendo que hace cinco años de la prórroga, por lo tanto sería justo que el carácter retroactivo fuera desde el inicio de la prórroga y no sólo desde enero del 2017, tal como se ha aprobado el convenio.

Lamentamos que la larga espera para establecer un nuevo convenio colectivo, haya comportado unas mejoras tan insignificantes.

Si estáis de acuerdo, por favor, firmar y compartir la presente petición.

 Hoy: Tony cuenta con tu ayuda

Tony Martínez necesita tu ayuda con esta petición «Profesionales del tercer sector y ciudadania: Aumento salarios convenio colectivo de Catalunya acción social menores, jovenes y familias». Únete a Tony y 419 personas que ya han firmado.