Petition Closed

Stop Ritual Pig Slaughter in Vietnam Chung tay dừng lễ hội chém lợn tại Việt Nam

This petition had 2,821 supporters


Every year, thousands of people gather in the Bac Ninh province in Northern Vietnam for a cruel pig-chopping festival to commemorate a general in the Lý Dynasty, who reportedly reclaimed the land in the 13th century. According to legend, the general slaughtered wild boars to feed his soldiers. Today, a live pig is chopped into two and people smear banknotes with the animal's blood, believing that this will bring good luck and prosperity in the coming year.

Hằng năm, hàng ngàn người tụ họp về tỉnh Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam để dự lễ hội chém lợn tàn ác với lòng tưởng nhớ về một vị tướng trong triều đại nhà Lý vào thế kỷ 13, người đã có công khai khẩn vùng đất này. Theo truyền thuyết, vị đại tướng thường giết mổ lợn rừng để nuôi binh sĩ của mình. Ngày nay, một con lợn sống bị chặt làm đôi và người dân tranh nhau quẹt tiền vào máu của con vật đáng thương, với lòng tin rằng điều này sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng trong năm tới.

Please sign the following petition to the Prime Minister of Vietnam asking him to stop this barbaric ritual, which causes extreme suffering and negatively affects tourism.

Hãy cùng ký đơn thỉnh nguyện sau đây gửi đến Thủ Tướng Chính phủ của Việt Nam yêu cầu ông dừng nghi lễ dã man này lại, một nghi lễ tàn ác và mang nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch nước nhà. 

 

 Today: PETA Asia is counting on you

PETA Asia needs your help with “Prime Minister of Vietnam: Stop Ritual Pig Slaughter in Vietnam”. Join PETA Asia and 2,820 supporters today.