Nderhyrje urgjente pert te shpetuar katastrofen ne qeverisjen e pylltarise shqiptare.

Nderhyrje urgjente pert te shpetuar katastrofen ne qeverisjen e pylltarise shqiptare.

Started
2 April 2014
Petition to
Presidentit te Republikes B.Nishani Kryetarit te Qeverise E.Rama Kryetarit te Parlamentit I.Meta
Petition Closed
This petition had 82 supporters

Why this petition matters

Started by Selman Meziu

                        PETICION I PYLLTAREVE TE SHQIPERISE

   Të shqetësuar pa kufi shpirtërisht, moralisht e profesionalisht mbi gjëndjen e sotme të pasurisë pyjore, dhe në trajtimit e specialistëve të sherbinit pyjor në shkallë kombëtare e ndjejmë për detyrë  atdhetare e profesionale të ngremë zerin e protestës sone  në Qeverin, Parlamentin e Presidencën shqiptare me ane të këtijë  PETICIONI  duke kërkuar me këmbëngulje realizimin e këtyre kushteve. Të gjitha këto janë të domosdoshme për njohjen e realitetit të pyjeve shqiptare, të vleresimit e trajtimit të specialistëve të pyjeve dhe ndërtimin e politikave të qarta, të qëndrueshme, reale, bashkëkohore e në përputhje me ligjësitë e ekonomise së tregut dhe sigurisht sipas kushteve te ekonomisë sonë kombëtare në përgjithësi dhe asaj pyjore në veçanti.

               Mozaiku i kërkesave paraqitet si më posht:

 1-  Të anullohet vendimi i 21 Shkurtit 2014 mbi shkrirjen e NDERMARRJEVE PYJORE DHE TË MJEDISIT.

  2- Organizimi i qeverisjes efektive të pasurisë pyjore të kryhet sipas kësaj strukture vertikale e horizontale:

a)                  Të krijohet Drejtoria e Përgjithshme e Pyjeve Kullotave dhe Ujrave, e veçantë ose e varur nga, Ministria e Bujqësisë apo nga një zv. Kryeministër. Me nje strukture horzontale ose të brendshme, sipas modelit Italian, Gjerman ose Francez etj.

b)                  Të rikonsturohen ndërmarrjet e pyjeve dhe kullotave, në shkallë rajonale e lokale, por ato të vendosen  atje ku janë sipërfaqet më të mëdha pyjore, dhe jo e kundërta.

c)                  Numri i inxhinierëve dhe teknikeve të pyjeve të përcaktohet në baze të siperfaqeve pyjore dhe veprimtarive të tjera sipas disiplinave të shkencës pyjore, drejtimeve të vjeles së prodhimeve të pyjeve dhe mbrojtjes e shtimit të siperfaqeve të tyre, kullosore etj.

d) Veprimtaria e tyre duhet të përqëndrohet e organizohet në :

                1-Punimet e ndryshme silvoteknike  në pyjet e moshave të reja, pastrime, rrallime, ripërtritje me farë etj

               2- Kryerja e pyllëzimeve, në baze të projekteve me fidana pyjor prodhuar nga fidanishtet e tyre ose ato private. Kështu të funksionoi mbjellja e bimeve medicinale, vjelja e tyre dhe tregëtimi.

                3- Formimi i brigadave pyjore ku të kryejn të gjitha punimet, e theksuara më sipër por edhe sistemime malore, rritjen e bletëve, krimbit të mëndafshit, kujdesja për ruajtjen e shtimin e kafshëve të egra etj.etj.

              4- Të vihen rregullore të brendshme por edhe të ligjerohet, kualifikimi, kategorizimi me kalimin e kohes i specialistëve te pyjeve që punojnë nga qendra në bazë.

3—Rishikimi i ligjit mbi pyjet i vitit 2005, duke u hartuar një projekt ligj i pjesshëm, me pjasmarrjen e specialstëve të pyjeve, juristeve, gjykatesve etj. Në përputhje me riorganizimin e qeverisjes së pyjeve si skema e organizimit e funksionimit  duke marrë në konsiderat tre format e pronësisë, mbi pyjet, si funksionim i ekonomisë së tregut ne bazë të RENTËS.

4- Mbas këtyre duhet te vazhdojë me :

a-                  Organizimin e mbarështrimit të pyjeve, si metodë dhe praktik e qeverisjes racionale të pasurisë pyjore, e mbështetur në kritere e kërkesat që ka kjo shkencë e kryer deri në vitet ‘90.

b-                  Organizimi për kryerjen  e menjëhershme të inventarizimit të  pyjeve  në të tria pronësitë, private, komunale, shtetërore, Parqeve Kombëtare, rezervateve gjenetike apo të farave të drurëve pyjor, duke u matur siperfaqet, llogaritur volumet, planimetruar e vizatuar hartat me kufijë të qartë sipas tre pronësive dhe parashikimin e masave silvokulturore, sistemimeve malore, pyllëzimeve shfrytëzimeve të prodhimeve kryesore e dytësore, dhe së fundi duke llogaritur të ardhurat e rrjedhur prej tyre.

5- Të kryhet organizimi i Policisë Pyjore, sipas pervojës, skemava e rregulloreve të shteteve prendimore  duke i dhënë me ligj autoritetin ekzekutiv të zbatimit të ligjeve mbi mbrojtjen e pyjeve e gjithë produkteve që rrjedhin  prej tyre, bletëve, peshqëve, kafshëve, shpendëve, fidanave të rinj, shkurreve e masiveve të pyjeve te larta.

 Prandaj:

a)                  Ti sigurohen paisjet e domozdoshme si armë zjarri, uniform të policisë pyjore sipas standarteve evropiane dhe automjetet për lëvizje si makina, motorra etj.

b)                  Ti jepen me ligj të gjitha të drejtat e veprimit mbi dëmtuesit, ruajtjen e vetvetes e konfiskimin e materialit i çfardo lloji qoftë etj.

c)                   Ti sigurohet një rrogë mujor sa më e lartë  sepse ato punojnë në kushte atmosferke të vështira dhe kanë të bëjnë me njerëz të karakterev të ndryshme.

   6- Të merren masa për sigurimin e mjeteve të thjeshta të studioj mundësi e teknologji të reja për kursimin e druve te zjarrit për djegja, gatim, prodhim qymyresh etj. për shuarjen e  zjarreve, mjeteve lëvizëse, avioneve, zjarrifikseve me forcë hedhëse sa më të largët etj.

 7- Të përcaktohet me dënim deri në dhjetë vjet burg, kuptohet nga madhesia e siperfaqjes  se djegur dhe lloji i pyllit të atyre qe djegin sipërfaqet pyjore.

 8- Të ndalohet për 20 vjet shfrytezimi i  pyjeve për lende punimi ( mobileri, ndërtime etj) dhe eksportimi i tyre, për shkak të shkatrrimit përfundimtar të një milion  e njëqind hektar sipëfaqe pyjore, pra trungishte, cungishte dhe shkurre. Sigurisht duke zhdukur kështu, mijëra e mijëra metro kub dru për lëndë ndërtimi, mobileri etj

9- Dhënia e lejave për prodhimin e drurëve të zjarrit, hapjen e rrugëve, të guroreve etj të individëve të veçantë, institucioneve shtetërore e private  apo ndërmarrjeve të vogla. Këto leje të bëhen publike  bashkë me pagesat dhe të kontrollohen nga ana teknike prej pesonelit pyjor.

10- Kadastra pyjore duhet ti krijohen kushtet teknike, materiale e financiare, për të pasqyruar ndryshimet në siperfaqet pyjore, në volume, metro ster etj në të tria pronësitë, kështu do të dihet gjëndja e pyjeve në çdo moment.

11- Qeveria me institucionet shkencore dhe ekonomike

 

12- Institucionet shkencor, projektuese në pyje të riorganizohen sipas modeleve prendimore me specialist e personel ndihmës sa më cilësor.

13- Ti jepet fund sa me parë nënvleftësimit, persekutimit, përçmimit të specialistëve të pyjeve që nga Ministria e Mjedisit e deri posht në bazë si në postet drejtuese edhe në udheheqjen teknike.

     Kryetari i Qeverisë Edi Rama, Presidenti i Republikës Bujar Nishani, Kryetari i Parlamentit Shqiptar Ilir Meta, do te vihen në dijeni të PETICIONIT, dhe kur të jetë firmosur nga armata e më shumë se 7346 e teknikëve dhe inxhinierëve të pyjeve, nxenesve e studenteve të këtyre profileve dhe profesorëve e pedagogëve të tyre  si dhe specialistë të bujqesise e blektorisë, dhe së fundi kush e dëshiron ta firmosi, një komision i caktuar do ta  dorzoi tek këto institucione.

    Më 30.03.2014

Petition Closed

This petition had 82 supporters

Share this petition

Decision-Makers

  • Presidentit te Republikes B.Nishani Kryetarit te Qeverise E.Rama Kryetarit te Parlamentit I.Meta