Petition Closed

Hãy cùng nhau ký tên đòi lũ tà quyền cộng sản trả lại tự do cho chị Thúy Nga

This petition had 2,007 supporters


Dear Mr President TRUMP.

Xin ngài hãy giúp đỡ dân tộc chúng tôi thoát khỏi sự cai trị của bọn độc tài cộng sản việt nam. Chúng là bọn tay chân của bọn Trung Quốc đang âm mưu cướp nước của chúng tôi.

Xin cảm ơn ngài rất nhiều.Today: Hội Diên Hồng is counting on you

Hội Diên Hồng needs your help with “President of the United States: Hãy cùng nhau ký tên đòi lũ tà quyền cộng sản trả lại tự do cho chị Thúy Nga”. Join Hội Diên Hồng and 2,006 supporters today.