අමාත්‍ය බදුර්දීන් ඉවත් කර ප්‍රශ්න කරනු. Sack Minister R.badurdeen & question him on allegations.