Petition Closed

Religious Freedom for Vietnam

This petition had 747 supporters


On the occasion of President Obama visiting Vietnam in May of this year, we urgently ask that you consider signing a petition calling the President to speak out for religious freedom in Vietnam and for the Hanoi government to stop its oppression and harassment of people due to their faith. “I believe that every person should have the freedom to practice their faith peacefully and publicly," President Obama spoke on his trip to Cuba in March 25, 2016. We are petitioning that the President would be similarly forthright on his trip to Vietnam. Please click on "Read the letter" below for the text of the petition.

Sincerely,

Kính thưa quí vị,

Nhân dịp Tổng thống Obama viếng thăm Việt Nam vào tháng 5 năm nay, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quí vị ký vào thỉnh nguyện thư đến Tổng thống kêu gọi tự do tín ngưỡng cho Việt Nam và chính quyền Hà Nội chấm dứt đàn áp tôn giáo. Xin bấm vào "Read the letter" để đọc nguyên văn bức thư bằng Anh ngữ. Nội dung tiếng Việt xin được tạm dịch như sau:

Kính thưa Tổng thống:

Bốn mươi mốt năm sau chiến tranh Việt Nam, sự tự do tín ngưỡng ở Việt Nam vẫn bị giới hạn một cách khắc nghiệt. Thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn đang bị áp bức và người lãnh đạo của Giáo Hội, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, vẫn bị quản thúc tại gia.

Trong chuyến đi Việt Nam sắp đến, chúng tôi tha thiết kêu gọi Tổng thống lên tiếng ủng hộ sự tự do tín ngưỡng và đòi hỏi chính quyền Việt Nam thả tất cả các tù nhân tôn giáo, trong đó có Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và LM. Nguyễn Văn Lý, và cho phép người dân được bày tỏ và thực hành tín ngưỡng của họ. Đây cũng phù hợp với Điều 18 trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, cũng như nguyên tắc căn bản của sự lập quốc của chúng ta. Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của Tổng thống.

Xin thành thật cảm ơn,Today: Quốc-Hưng is counting on you

Quốc-Hưng Trần needs your help with “President Obama: Religious Liberty for Vietnam”. Join Quốc-Hưng and 746 supporters today.