Petition Update

http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/01/guantanamo-bay-chief-prosecutor

Emilia Gutierrez
Washington, DC

May 1, 2013 —