Petition Closed

! مجاهدین ، جایگزین ناممکن

This petition had 19 supporters


ما امضاء کنندگان این دادخواست بر این باوریم، که تغییر رژیم جمهوری اسلامی در ایران امری است اجتناب ناپذیر, برای بازگشت صلح و آرامش به منطقه خاورمیانه. بدون شک، سازمان تروریستی مجاهدین خلق، که خود را در زیر نام پوششی و فریبکارانه « شورای مقاومت ملی » پنهان کرده، از نخستین گروه های رادیکالیست جهادی اسلامی است.این سازمان تروریستی دارای ساختاری فرقه ای مبتنی بر تلفیق اندیشه های بنیادگرایانه اسلامی و ایئولوژی مارکسیست ـ لنینیستی بنا شده است. مجاهدین مسئولیت ترور چند مقام سیاسی و نظامی آمریکائی، پیش از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی را بعهده دارند. این سازمان، پیش از فتنه بهمن ۵۷ از هواداران تندرو روح الله خمینی بوده، و در بقدرت رساندن رژیم کنونی حاکم بر ایران فعالانه شرکت داشته است. لازم به یادآوری است، که بروز چالش میان مجاهدین و خمینی هرگز ریشه در دفاع از خواست های دموکراتیک مردم ایران نداشته، بلکه ناشی از تضاد تفکر التقاتی، مارکسیستی ـ اسلامی مجاهدین و روحیه توتالیتر حاکم بر رژیم بوده است. در ادامه این جدایی در گذشته مجاهدین بی شرمانه به دامان صدام حسین جنایتکار و متجاوز به میهنمان، پناه برده و به او برای کشتار مردم ایران دست یاری دادند. شوربختانه این همیاری تا سقوط این جرثومه تبهکاری و استبداد در عراق ادامه داشته است. با توجه به آنچه که آورده شد، توجه دولت جدید ایالات متحده آمریکا را به این حقیقت جلب می کنیم، که این گروه همواره مورد نفرت و انزجار گسترده مردم ایران قرار دارند. هر نوع تدبیر برای جایگزینی مجاهدین به جای دستار بر سران حاکم بر ایران موجب خواهد شد تا مردم آزادیخواه از خواست سرنگونی رژیم ملایان روی برگردانند. زیرا که نقش مجاهدین را در کشور بسیار هولناک و مخرب تر از رژیم کنونی می دانندToday: Jahesh is counting on you

Jahesh Iran needs your help with “President Donald J Trump: ! مجاهدین ، جایگزین ناممکن”. Join Jahesh and 18 supporters today.