Support GoaMiles

0 व्यक्ति ने साइन किए। 15,000 हस्ताक्षर जुटाएं!


नमस्कार

आमी "गोवा मायल्स" (GOA MILES) हाची #SupportGoaMiles ही मोहीम चलयतात. हे अर्जेचेर आपली सय करुन तशेंच आपली मोलादीक प्रतिक्रिया दिवन, हे मोहिमेची लींक तुमी सोशल मिडियाचे आदारान हेर लोकांमेरेन पावोवची  अशें आमी नमळायेन मागतात.

आमी अश्या राज्यांत रावतात जंय थोडेशे किलोमीटर प्रवास करप लेगीत म्हारग जाला. अनियंत्रीत टेक्सी भाडें आनी टेक्सी चालकांची चुकिची व्रुत्ती आमी बदलपाचो यत्न करतात. आमकां योग्य दर आनी सोयिच्यो निवडी जाय. देखून हे मोहिमेच्या आदारान लोकांमेरेन पावपी सुविधा आनी गोंयकारांक सोयिची सेवा दिवपा खातीर गोवा मायल्स कार्य करता.

गोवा मायल्स हाची थोडे भितर वळखः गोवा मायल्स हो टेक्सी सेवेचेर आधारीत आशिल्लो एक  app, गोंय सरकारच्या फुडारपणा खाला सुरू जाला. हो app, Ola आनी Uber हांचे वरवीं कार्य करपी आसून, ताची सुरवात खास करून गोंयच्या लोकां खातीर जाल्या. सरकारच्या नियंत्रणा खाला आशिल्ले सोयिचे आनी योग्य दर गोवा मायल्स लोकांक उपलब्ध करून दिता.

तुमी हे मोहिमेक आपलो मोलादीक तेंको दितले अशी आमी आस्त बाळगितात. गोंयच्या नागरीकांनी, गोंयच्या उदरगतिचें आनी सगळ्यांचें हिताचें चिंतून पावलां उभारपाची आतां वेळ आयल्या.

इष्टांनो, जाता तितलो हो लींक तुमी हेरां मेरेन पावोवचो अशें आमी नमळायेन तुमचे लागीं मागतात. तुमचो सहकार्य आनी समर्थन आमच्या खातीर खूब मोलादीक जावन आसा.