Partit Popular Valencià: NO a la perillosa idea de denunciar anònimament als docents.

Partit Popular Valencià: NO a la perillosa idea de denunciar anònimament als docents.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 15.000!
Con 15.000 firmas, esta petición se convierte en una de las más firmadas en Change.org

Víctor Fajardo Rico ha iniciado esta petición dirigida a PP Comunitat Valenciana

VALENCIÀ

El Partit Popular ha proposat la creació d’una web a on es puguen denunciar de manera anònima casos d’”adoctrinament catalanista” a les aules. Els pares, alumnes, en definitiva qualsevol persona sense identificar-se podrà denunciar de manera anònima a docents que estiguen “adoctrinant en el catalanisme”. 

Aquesta idea em sembla una aberració pròpia de dictadures per les següents raons:

1.- La denúncia serà anònima per a qui l’escriga, sense aportar proves, per a “evitar represàlies”. Això sí, el nom del docent apareixerà ben clar i s’inclourà en una base de dades que servirà per a “cartografiar el panorama de l’adoctrinament catalanista a la Comunitat Valenciana”. Hi haurà represàlies cap al professorat per una denúncia anònima?

2.- Pot un partit polític fomentar les denúncies i l’odi cap al col·lectiu docent simplement per un grapat de vots? Són conscients del què comporta aquesta proposta? Veuen les repercusions que pot tindre fomentar denúncies anònimes per qüestions ideològiques cap a un col·lectiu? Senyores i senyors del Partit Popular, han estudiat Història alguna volta?

 3.- Quin serà l’objectiu d’aquest llistat? L’ús que faran d’aquesta base de dades no s’explica. El que queda clar és que servirà per a elaborar un llistat de docents adoctrinadors. Amb quina finalitat? Qui tindrà accés al llistat? Qui el gestionarà? Hi haurà repercussions per als que hi apareixen? Que faran amb aquesta informació? A on es guardarà? 

4.- És un nou atac als docents i l’escola. De fet és una amenaça i una intimidació cap a aquest col·lectiu. Els docents no mereixem ser considerats sospitosos i haver de treballar amb la por que algú de manera anònima ens denuncie.

5.- Hui fomenten denunciar anònimament als docents “adoctrinadors catalanistes”. Demà a qui els tocarà? Als “adoctrinadors d’idees religioses” o als “adoctrinadors laicistes”? I els feministes que adoctrinen, també els tocarà? Caldrà denunciar també als que adoctrinen a favor de les corregudes de bous? I què farem amb els que adoctrinen sobre els drets LGTBI? Quin serà el límit per a poder denunciar l’adoctrinament?

Per tot això ací exposat demane al Partit Popular Valencià que retire la seua proposta, INDIGNA D’UNA DEMOCRÀCIA MODERNA, i que es demanen disculpes a totes i tots els docents per aquest intent de posar-nos al mig de la diana d’una campanya incitadora de l’odi i la por que pot tindre unes repercussions molt perilloses per al nostre futur i la nostra convivència. L’educació i els educadors no hauríem de ser utilitzats mai amb interessos partidistas.

CASTELLANO

El Partido Popular ha propuesto la creación de una web donde se puedan denunciar de manera anónima casos de "adoctrinamiento catalanista" en las aulas. Los padres, alumnos, en definitiva cualquier persona sin identificarse podrá denunciar de manera anónima a docentes que estén "adoctrinando en el catalanismo".

Esta idea me parece una aberración propia de dictaduras por lo siguiente:

1.- La denuncia será anónima para quien la escriba, sin aportar pruebas, para "evitar represalias". Eso sí, el nombre del docente aparecerá bien claro y se incluirá en una base de datos que servirá para "cartografiar el panorama del adoctrinamiento catalanista en la Comunidad Valenciana". ¿Habrá represalias hacia el profesorado por una denuncia anónima?

2.- ¿Puede un partido político fomentar las denuncias y el odio hacia el colectivo docente simplemente por un puñado de votos? ¿Son conscientes de lo que conlleva esta propuesta? ¿Ven las repercusiones que puede tener fomentar denuncias anónimas por cuestiones ideológicas hacia un colectivo? ¿Señoras y señores del Partido Popular, han estudiado Historia alguna vez?

3.- ¿Cuál será el objetivo de este listado? El uso que harán de esta base de datos no se explica. Lo que queda claro es que servirá para elaborar un listado de profesores adoctrinadores. ¿Con qué fin? ¿Quién tendrá acceso al listado? ¿Quién lo gestionará? ¿Habrá repercusiones para los que aparecen? ¿Que harán con esta información? ¿Dónde se guardará?

4.- Es un nuevo ataque a los docentes y la escuela. De hecho es una amenaza y una intimidación hacia este colectivo. Los docentes no merecemos ser considerados sospechosos y haber de trabajar con el miedo a que alguien de manera anónima nos denuncie.

5.- Hoy fomentan denunciar anónimamente a los docentes "adoctrinadores catalanistas". ¿A quienes tocará mañana? ¿A los "adoctrinadores de ideas religiosas" o a los "adoctrinadores laicistas"? ¿Y los feministas que adoctrinan, también les tocará? ¿Habrá páginas para denunciar también a los que adoctrinan a favor de las corridas de toros? ¿Y qué haremos con los que adoctrinan sobre los derechos LGTBI? ¿Cuál será el límite para poder denunciar el adoctrinamiento?

Por todo esto aquí expuesto pido al PP Valenciano que retire su propuesta, indigna de una DEMOCRACIA MODERNA, y que se pidan disculpas a todas y todos los docentes por este intento de ponernos en medio de la diana de una campaña incitadora del odio y el miedo que puede tener unas repercusiones muy peligrosas para nuestro futuro y nuestra convivencia. La educación y los educadores no deberíamos ser utilizados nunca con intereses partidistas.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 15.000!
Con 15.000 firmas, esta petición se convierte en una de las más firmadas en Change.org