Familie og kjærester i utlandet under Covid-19

Familie og kjærester i utlandet under Covid-19

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!
Slipp Oss Inn started this petition to https://slippossinn.no/ Politikere og regjeringen

(ENGLISH BELOW)

Vi er en gruppe på vegne av nordmenn og beboere i Norge med familie og kjærester i utlandet. Vi ønsker en endring fra norske politikere og regjeringen rettet mot å fjerne innreiserestriksjoner for familie og kjærester.

Korona-situasjonen har allerede skapt mye ensomhet og depresjon, og mange sliter psykisk. Vi er bekymret over det overveldende antall kjærester og familier i vår gruppe med store mentale påkjenninger som følge av de nye reglene.

Vi ber Regjeringen om å sørge for en forutsigbar plan under slike kriser som alltid skal ivareta den grunnleggende menneskerettigheten til de norske beboere. Retten til samliv må være statens første prioritering under en urovekkende og usikker tid.

Basert på FHI sin rapport kan vi se at hovedutfordringene med importsmitte er arbeidsreisende, samt nordmenn som ikke følger karantenebestemmelsene. Svært få utbrudd i dag skyldes besøk av familie eller kjæreste.

Vi har forståelse for en innstramming i samfunnet ettersom smittesituasjonen har økt, men håper på en rettferdig løsning hvor vi kan være sammen med våre kjære uten å øke smittespredning. Her er noen av de konkrete forslag vi ser er mulige:

- Likestille ektepar, kjærester og familie*, og inkludere de permanent som en unntaksgruppe for å besøke sine kjære i Norge til enhver tid. 

- Tilrettelegge digitale løsninger for de visumspliktige med stengte visumskontorer og brutte representasjonsavtaler.

- Lik karanteneordning som ektepar for familie og kjæreste. Hvor besøkende kan ha karantene hos familiens eller kjærestes hjem, dokumentasjon på adresse må bli fremlagt, og stikkprøver for å kontrollere at karantenebestemmelse blir ivaretatt kan gjennomføres. Denne ordningen blir brukt i mange land med gode erfaringer, blant annet i Danmark.

Dette inkluderer:

  • De som leier bolig
  • Har egnet feriebolig
  • Bor sammen med familie, med fritids karantene for de som bor i samme husstand.


- Kjærester og familie som reiser sammen kan også gå i karanten sammen.

- Obligatorisk negativ Korona-test ved innreise, samt 4-5 dager etter innreise. På denne måten vil smittesporing arbeid være mye enklere og man vil enkelt forsikre seg at smittebærere blir identifisert.

De foreslåtte tiltak ser vi på som mer bærekraftige over lengre tid som sikrer at familier og kjærester kan bli gjenforent, samtidig som smittevern blir ivaretatt. Vi håper på det dypeste at dere vurderer en avvikling fra dagens innreise restreksjoner for familier og kjærester.

Skriv under på denne underskriftskampanjen for å gi din støtte!

*Familie = (f.eks.foreldre, steforeldre, barn, stebarn, besteforeldre, søsken)

Les mer om oss på: Slippossinn.no

Følg oss på Facebook og Instagram: 

Facebook: Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19 

Instagram: Slippossinn 

ENGLISH 

We are a group on behalf of Norwegians and residents of Norway with family and partner abroad. We want a change from Norwegian politicians and the government aimed at removing entry restrictions family and partners*.

The corona situation has already created loneliness and depression, and many are struggling mentally. We are concerned about the overwhelming number of couples* and families in our group with great mental stress as a result of the new travel restrictions.

We ask the Government to ensure a predictable plan during such crises that will permanently secure the basic human rights of Norwegian residents. The right to cohabitation (e.g.family og love life) must be the state's first priority during a disturbing and uncertain time.

Based on the FHI's report, we can see that the main challenges with import infection are work travellers, as well as local Norwegians who do not follow the quarantine provisions. Very few virus outbreaks today are due to the visit of family or partners.

We fully understand the tightening of the rules in society as the infection situation has increased, but we hope for a fair solution where we can be with our loved ones without increasing the spread of infection. Here are some of the specific suggestions/changes to the rules that we see are possible to inact:

- Equal rights to married, unregistered couples and family*, and include them permanently as an exception group to visit their loved ones in Norway at any time.

- Facilitate digital solutions for the visa required family and partners with closed visa offices and cancelled visa representation agreements.

- Same quarantine regulations as married couples for family and unregistered partners. Where visitors can have quarantine at the family's or partner's home, proof of address must be presented, and random checks that the quarantine provision is observed can be carried out. This scheme is used in many countries with good result, including Denmark.

This includes: 

  • Those who rent housing
  • Has a suitable holiday home
  • Living with family, with leisure quarantine for those living in the same household. 

- Girlfriends and family traveling together can also have in the quarantine together.

- Mandatory negative Corona test upon entry, as well as 4-5 days after entry. In this way, infection tracking will be much easier and one will easily ensure that the infection carriers are identified.

The proposed measures are seen as more sustainable over a long period of time ensuring that families and partners can be reunited, while ensuring infection control is taken care of. We sincerly hope that you are considering a liquidation from the current entry regulations for families and partners.

Sign this petition to support your support!

*Couples/partners = (e.g. spouse, girlfriend/boyfriend, cohabitants)

** Family = (e.g. parents, steparents, children, stepchildren, grandparents, siblings)

Read more on: Slippossinn.no

Follow us on Facebook and Instagram: 

Facebook: Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19 

Instagram: Slippossinn 

 

 

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!