Petition Closed

Zaustavite izgradnju elektrane Plomin C - (Stop the construction of Plomin C power plant)

This petition had 339 supporters


HRVATSKI (in ENGLISH below this)

Od 2012., Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP) planira graditi termoelektranu, Plomin C (koji će imati snagu od 500 MW) kao zamjenu za Plomin 1 (koji ima snagu 125 MW). Odlučeno je de će se kao gorivo koristiti ugljen. Tome se protive ekološke udruge i lokalno stanovništvo.

Poznato je da ugljen pri izgaranju stvara velike količine ugljičnog dioksida. Ugljen sadržava živu i olovo i te tvari završavaju u ispusnim plinovima. Prirodna radioaktivnost iz ugljena se koncentrira u pepelu koji ostaje.

Filtri mogu djelomično riješiti problem zagađenja koji nastane pri izgaranju ali je i vađenje ugljena štetno za prirodu i ljudske zajednice. Ugljen bi se trebao uvoziti iz Australije ili Kanade. Obje te zemlje imaju veliki ekološki utjecaj po glavi stanovnika. Zbog rudnika i cesta koje vode do njih se sjeku šume. U Australiji su bijelci uništili otprilike 90% šuma a ta država ima najgoru prošlost što se tiče izumiranja vrsta. Zemlja na kojima se nalaze rudnici je često oteta Aboridžinima a lokalno stanovništvo nema puno koristi od rudnika. Situacija u Kanadi nije puno bolja. Uvozom ugljena se pomaže australsko i kanadsko gospodarstvo i iseljavanje Hrvata - a toga je ionako već bilo previše! Termoelektranu neće graditi hrvatske tvrtke niti će se koristiti hrvatska tehnologija.

Početkom 2016., Vlada Republike Hrvatske je obećala staviti moratorij na izgradnju ove termoelektrane. Međutim, treba trajno zaustaviti ovaj projekt.

Ulaganje u energiju sunca i vjetra je konačno krenulo u Hrvatskoj i tako treba nastaviti.  

ENGLISH (na HRVATSKOM iznad ovoga)

Since 2012, the Croatian Electric-power Industry J.S.C. (HEP) has been planning to build a thermoelectric power plant, Plomin C (that will have a power of 500 MW) as a replacement for Plomin 1 (that has a power of 125 MW). It has been decided that coal will be used as fuel. Ecological organizations and local residents are opposed to this.

It is common knowledge that the burning of coal produces huge quantities of carbon dioxide. Coal contains mercury and lead and these substances end up in the exhaust gases. The natural radioactivity from coal is concentrated in the ash which remains.

Filters can partially solve the problem of pollution which arises due to combustion but the mining of coal is also harmful to nature and human communities. The coal is to be imported from Australia or Canada. Both of those countries have a high per-capita ecological impact. Forests are chopped down due to the mines and the roads that lead to them. In Australia, white people have destroyed about 90% of the forests and that country has the worst history with regards to the extinction of species. The land on which the mines are located is often taken away by force from Aborigines and the local community does not gain much benefit from the mines. The situation in Canada is not much better. By importing coal, one supports the Australian and Canadian economy and the emigration of Croatians - and there has already been too much of that! The power plant will not be built by Croatian companies nor will it use Croatian technology.

In early 2016, the Government of the Republic of Croatia promised to put a moratorium on the construction of this thermoelectric power plant. However, it is necessary stop this project permanently.

Investment in solar and wind energy has finally started in Croatia and that should continue.Today: Sime is counting on you

Sime Validzic needs your help with “Plomin C - koristiti plin a ne ugljen (Plomin C - use gas and not coal)”. Join Sime and 338 supporters today.