HRVATSKI (in ENGLISH below this)

Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP) namjerava graditi termoelektranu, Plomin C (koji će imati snagu od 500 MW) kao zamjenu za Plomin 1 (koji ima snagu 125 MW). Odlučeno je de će se kao gorivo koristiti ugljen. Tome se protive ekološke udruge i lokalno stanovništvo. Županijska vlast u Istri predlaže da se plin koristi kao gorivo. Hrvatska nema rudnika ugljena ali ima nalazišta plina. Plin je čišći pri sagorijevanju i ne treba ga uvoziti.

Poznato je da ugljen pri izgaranju stvara velike količine ugljičnog dioksida. Ugljen sadržava živu i olovo i te tvari završavaju u ispusnim plinovima. Prirodna radioaktivnost iz ugljena se koncentrira u pepelu koji ostaje. Filtri mogu djelomično riješiti problem zagađenja koji nastane pri izgaranju ali je i vađenje ugljena štetno za prirodu i ljudske zajednice.

Ugljen bi se trebao uvoziti iz Australije ili Kanade. Obje te zemlje imaju veliki ekološki utjecaj po glavi stanovnika. Zbog rudnika i cesta koje vode do njih se sjeku šume. U Australiji su bijelci uništili otprilike 90% šuma a ta država ima najgoru prošlost što se tiče izumiranja vrsta. Zemlja na kojima se nalaze rudnici je često oteta Aboridžinima a lokalno stanovništvo nema puno koristi od rudnika. Situacija u Kanadi nije puno bolja. Uvozom ugljena se pomaže australsko i kanadsko gospodarstvo i iseljavanje Hrvata - a toga je ionako već bilo previše! Termoelektranu neće graditi hrvatske tvrtke niti će se koristiti hrvatska tehnologija.

Vladajuća koalicija Hrvatske Narodne Stranke (HNS-a) i Socialdemokratske Partije Hrvatske (SDP-a) je dobila prethodne izbore, među ostalim razlozima, zato što je veliki broj ekoloških aktivista podržavao prethodnu ministricu zaštite okoliša i prirode, Mirelu Holy, koju je Vlada prisilila na ostavku. To je se navodno dogodilo zbog e-maila u kojemu je ona tražila da stranačka kolegica zadrži svoj posao. Međutim, događaju se i daleko ozbiljnije političke afere ali se nikoga ne prisiljava na ostavku! Odustalo je se od naplate polietilenskih vrećica u trgovinama jer, navodno, Hrvatska ima nalazišta plina od kojih se proizvodi ta plastika dok se pamučna tkanina za izradu trajnih torba treba uvoziti. Očito ne vrijedi logika da bi se taj isti plin mogao koristiti kao gorivo za Plomin C!

Ulaganje u energiju sunca i vjetra je konačno krenulo u Hrvatskoj i tako treba nastaviti.

 

ENGLISH (na HRVATSKOM iznad ovoga)

The Croatian Electric-power Industry J.S.C. (HEP) intends to build a thermo-electric power plant, Plomin C (that will have a power of 500 MW) as a replacement for Plomin 1 (that has a power of 125 MW). It has been decided that coal will be used as fuel. Ecological organizations and local residents are opposed to this. The county government in Istria suggests that natural gas be used as fuel. Croatia does not have any coal mines but it does have natural gas reserves. Gas is cleaner during combustion and it does not have to be imported.

It is common knowledge that the burning of coal produces huge quantities of carbon dioxide. Coal contains mercury and lead and these substances end up in the exhaust gases. The natural radioactivity from coal is concentrated in the ash which remains. Filters can partially solve the problem of pollution which arises due to combustion but the mining of coal is also harmful to nature and human communities.

The coal is to be imported from Australia or Canada. Both of those countries have a high per-capita ecological impact. Forests are chopped down due to the mines and the roads that lead to them. In Australia, white people have destroyed about 90% of the forests and that country has the worst history with regards to the extinction of species. The land on which the mines are located is often taken away by force from Aborigines and the local community does not gain much benefit from the mines. The situation in Canada is not much better.  By importing coal, one supports the Australian and Canadian economy and the emigration of Croatians - and there has already been too much of that! The power plant will not be built by Croatian companies nor will it use Croatian technology.

The governing coalition of the Croatian Populist Party (HNS) and the Socialdemocratic Party of Croatia (SDP) won the previous election, amongst other reasons, because a large number of ecological activists supported their previous minister for environment and nature protection, Mirela Holy, whom the Government forced to resign. That supposedly happened because of an e-mail in which she appealed for a party colleague to keep her job. However, much more serious political affairs take place but nobody is forced to resign! Plans to introduce a charge for polyethylene shopping bags were given up because, supposedly, Croatia has reserves of gas that is used to manufacture the plastic whereas the cotton fabric used to manufacture non-disposable bags has to be imported. Obviously, the logic that this same gas could be used as fuel for Plomin C does not apply!

Investment in solar and wind energy has finally started in Croatia and that should continue.

Letter to
Hrvatska elektroprivreda (The Croatian Electric-power Industry) Mirela Klanac - glasnogovornica (Spokesperson)
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Ministry for Environment and Nature Protection) Mihael Zmajlović - ministar (Minister)
Vlada Republike Hrvatske (Government of the Republic of Croatia) Zoran Milanović - Predsjednik Vlade (Prime Minister)
and 3 others
Hrvatska elektroprivreda (The Croatian Electric-power Industry) Tomislav Šerić - predsjednik Uprave (President of Management)
Ministarstvo gospodarstva (Ministry of Economy) Ivan Vrdoljak - ministar (Minister)
Istarska županija (County of Istria) Valter Flego - župan (County Prefect)
HRVATSKI (in ENGLISH below this)

Pišem da pružim podršku mjesnom stanovništvu koje se protivi korištenju ugljena kao gorivo za termoelektranu Plomin C. Ako se već treba graditi termoelektrana, onda tražimo da se koristi plin kao gorivo.

Poznato je da ugljen pri izgaranju stvara velike količine ugljičnog dioksida. Ugljen sadržava živu i olovo i te tvari završavaju u ispusnim plinovima. Prirodna radioaktivnost iz ugljena se koncentrira u pepelu koji ostaje. Filtri mogu djelomično riješiti problem zagađenja koji nastane pri izgaranju ali je i vađenje ugljena štetno za prirodu i ljudske zajednice.

Ugljen bi se trebao uvoziti iz Australije ili Kanade. Obje te zemlje imaju veliki ekološki utjecaj po glavi stanovnika. Zbog rudnika i cesta koje vode do njih se sjeku šume. U Australiji su bijelci uništili otprilike 90% šuma a ta država ima najgoru prošlost što se tiče izumiranja vrsta. Zemlja na kojima se nalaze rudnici je često oteta Aboridžinima a lokalno stanovništvo nema puno koristi od rudnika. Situacija u Kanadi nije puno bolja. Uvozom ugljena se pomaže australsko i kanadsko gospodarstvo i iseljavanje Hrvata - a toga je ionako već bilo previše!

Ulaganje u energiju sunca i vjetra je konačno krenulo u Hrvatskoj i tako treba nastaviti. Solarne fotonaponske ćelije se mogu staviti i na stambene zgrade.

Želimo Vas podsjetiti da je koalicija Hrvatske Narodne Stranke (HNS-a) i Socialdemokratske Partije Hrvatske (SDP-a) dobila prethodne izbore, među ostalim razlozima, zato što je veliki broj ekoloških aktivista podržavao prethodnu ministricu zaštite okoliša i prirode, Mirelu Holy, koju je Vlada prisilila na ostavku.

Ako se već treba koristiti fosilno gorivo, onda je plin poželjnije gorivo sa ekološkog, gospodarskog i demografskog stajališta jer Hrvatska ima rezerve plina.ENGLISH (na HRVATSKOM iznad ovoga)

I am writing to support the local residents opposing the use of coal as fuel for the Plomin C power plant. If the power plant has to be built, then we ask that natural gas be used as fuel.

It is common knowledge that the burning of coal produces huge quantities of carbon dioxide. Coal contains mercury and lead and these substances end up in the exhaust gases. The natural radioactivity from coal is concentrated in the ash which remains. Filters can partially solve the problem of pollution which arises due to combustion but the mining of coal is also harmful to nature and human communities.

The coal is to be imported from Australia or Canada. Both of those countries have a high per-capita ecological impact. Forests are chopped down due to the mines and the roads that lead to them. In Australia, white people have destroyed about 90% of the forests and that country has the worst history with regards to the extinction of species. The land on which the mines are located is often taken away by force from Aborigines and the local community does not gain much benefit from the mines. The situation in Canada is not much better. By importing coal, one supports the Australian and Canadian economy and the emigration of Croatians - and there has already been too much of that!

Investment in solar and wind energy has finally started in Croatia and that should continue. Photovoltaic cells can be put on blocks of flats.

We wish to remind you that this coalition of the Croatian Populist Party (HNS) and the Socialdemocratic Party of Croatia (SDP) won the previous elections, amongst other reasons, because a large number of ecological activists supported the previous minister for environment and nature protection, Mirela Holy, whom the Government forced to resign.

If it is necessary to use fossil fuel, then natural gas is the more desirable fuel from an ecological, economic and demographic perspective because Croatia has gas reserves.

Sime Validzic started this petition with a single signature, and now has 328 supporters. Start a petition today to change something you care about.