Please save the Acacia Tunnel and Other Forested Areas in Palawan

Petition Closed

Please save the Acacia Tunnel and Other Forested Areas in Palawan

This petition had 20,209 supporters

Medy Feria Beroy started this petition to Local and Provincal Government Officials of Palawan and

Dear Friends and Province mates:

A P30B project for the construction of a 6-lane superhighway has been approved to boost the economy of Palawan. The Department of Public Works and Highways (DPWH) has allocated P3B to implement this project. This 600-kilometer project will start from El Nido in the North all the way to Bataraza in the South. There is a strong possibility that ancient trees in Acacia Tunnel and other forested areas in Palawan would be hit.

There has been no comprehensive assessment of the environmentally sensitive areas, such as the breathtaking Acacia Tunnel in Brgy. Inagawan, Puerto Princesa City and other beautiful areas in the province; no extensive inventory and valuation of trees and other natural resources that will have to be destroyed; and no mitigating measures to minimize or avoid environmental damage.

REASONS FOR SAVING THE ACACIA TUNNEL (AND OTHER FORESTED AREAS IN PALAWAN):

1. Palawan is declared as the "Most Beautiful Island in the World" for several years now. Local and foreign tourists as well as commuters from the cliffs of El Nido all the way to the South are struck by these beautiful places from one end to another. Those who pass through Acacia Tunnel are awed by its breathtaking beauty. The pure, clean air of oxygen in an "aircon" like atmosphere is priceless. 

2. As the "Best Island in the World," for the 3rd time, Palawan deserves a judicious and ecologically-sound infrastructure development plan that includes road construction. The province has been voted as the best island in the world not because of its infrastructure but because of its natural, pristine beauty and biodiversity. These natural characteristics will be destroyed if roads and other infrastructure development projects will be pursued without any careful planning including comprehensive socio-economic and environmental assessments;

3. Why not set aside the Acacia Tunnel into "Acacia Canopy National Park?" Other countries have shown us that environmental protection and development could co-exist. These beautiful areas are set aside and protected as natural parks; an income generating project that could provide government revenue while tourists flock, take pictures and enjoy the beautiful scenery. There are various ways on how to protect Palawan's natural, pristine beauty and biodiversity, not just for us but for our future generations;

4. We need to undertake a strategic environmental assessment on road development in the province of Palawan to consider its socio-economic feasibility, land characterization, environmental impact and climate change vulnerability;

5. There is a need to conduct consultations and discussions among a broad range of stakeholders, especially those who will be displaced and whose survival primarily depend on the ecosystem services provided by the natural resources which will be destroyed in the road construction;

6. We have multi-awarded environmental planners. They could find a solution to protect the Acacia Tunnel and Palawan's ecosystem that could be destroyed by the road construction. One way is to put on hold any preparatory activities related to the building of the six-lane road until the required assessments and relevant studies are undertaken; shift the superhighway from Bacungan to Napsan to avoid the Acacia Tunnel; find other practical but brilliant solution to avoid the destruction affected areas in Palawan.

EFFECTS OF KILLING TREES AND FORESTED AREAS IN PALAWAN:

1. Cutting of ancient trees in Acacia Tunnel and other forested areas in Palawan would destroy forests. Biodiversity is threatened. They are tourist destination areas whose pristine beauty would be marred by denuded mountains. They prevent flooding and road accidents by acting as buffers, shield and barriers. They are heritage trees that are protected by law. If you cut them, they cannot be replaced in a hundred years. 

2. The ecosystem services provided by our lowland and coastal forests will be foregone. The “fishbone effect deforestation” of roads had been documented in the Amazon area and in other parts of the world. It causes a lot of hardship to animals and wildlife in the area. Even cutting a few trees would mean loss of habitat to various species of plants and animals. Wild animals might end up traveling into the city to look for food while spreading diseases in our area. We or our domesticated animals might get infected if bitten by them. 

3. Tropical forests in Palawan promote a cycle of evaporation and rainfall. The shade and cooling effect of those trees make the rising temperature rise on earth bearable. They give us clean air and life sustaining quality of air by absorbing carbon dioxide from the environment. Losing those trees would mean warmer and drier climate that could destroy the plants and animals in the area. They might not survive the deforestation of Acacia Tunnel and other forested areas in Palawan.

We can have progress without sacrificing the Acacia Tunnel and other forested areas. If you want to save the Acacia Tunnel and other forested areas in Palawan, please sign this petition and help us share to spread the word. Let's ask for a million signature or more all over the world so the concerned government officials would hear us. Thank you very much. May God bless us all!

TAGALOG VERSION:

Mga Kaibigan at Kababayan,

Naaprobahan na po ang P30B proyekto para sa 6-lane superhighway para maitaas ang antas ng ekonomiya ng Palawan. Meron na pong P3B pondong nakalaan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) para gawin ang naturang proyekto. Ang 600 kilometrong ito at magmumula sa El Nido sa Norte pababa sa Bataraza sa Sur. Malaki po ang posibilidad na tamaan ang mga puno sa Acacia Tunnel at iba pang matatandang gubat sa buong Palawan.

Wala pa pong pangmalawakang pagtatasa ng mga sensitibong lugar tulad ng makapigil-hiningang Acacia Tunnel sa Brgy. Inagawan, lungsod ng Puerto Princesa at iba pang magagandang tanawin sa lalawigan; wala pang pangmalawakang imbentaryo at pagtaya sa mga punong kahoy at iba pang masisirang likas-yaman; wala pa ring mga bagay na isinasaalang-alang kung paano maiiwasan ang pagkawasak ng kalikasan.

MGA DAHILAN KUNG BAKIT DAPAT SAGIPIN ANG ACACIA TUNNEL AT IBA PANG KAGUBATANG TATAMAAN SA PALAWAN:

1. Ang Palawan ay itinanghal na "Pinakamagandang Isla sa Buong Mundo" sa loob ng ilang taon na. Ang mga lokal at banyagang turista, kasama na rin ang mga bumibiyahe mula sa ituktok ng El Nido pababa sa Sur ay napapamahal sa iba't-ibang magagandang tanawin. Ang mga dumadaan sa Acacia Tunnel ay namamangha sa kanyang natatanging ganda. Ang puro, malinis at parang "aircon" na hangin ay hindi matutumbasan ng pera.

2. Bilang "Katangi-tanging Isla sa Buong Mundo," sa ikatlong pagkakataon, nararapat para sa Palawan ang "judicious and ecologically sound infrastructure development plan o maayos na pagpaplano ng imprastraktura para mabalanse ang ekolohiya, kasama na dito ang pagpapagawa at pagpapalawak ng mga kalsada. Hindi ibinoto ang Palawan bilang katangi-tanging isla sa buong mundo dahil sa kanyang imprastraktura kung hindi dahil sa kanyang natural at malinis na kagandahan at ang pagkakaiba ng katangi-tanging anyo sa lalawigan. Mawawasak ang mga ito kapag ipinagawa ang mga kalsada ng walang maayos na pagpaplano at pangmalawakang pagtataya sa epektong pangkabuhayan at ekonomiya.

3. Bakit hindi po natin ito italaga bilang "Acacia Canopy National Park?" Ipinakita sa atin ng iba'-ibang bansa na maaaring pagsamahin ang pangangalaga sa kalikasan at ang pag-unlad ng pamayanan. Ang magagandang lugar na ito ay itinatalagang pambansang parke na pinagkikitaan ng pamahalaan habang ang mga turista ay tumutungo roon para kumuha ng larawan at namnamin ang magagandang tanawin. Maraming paraan kung paano maiingatan ang natural, malinis na kagandahan at ang pagkakaiba-ibang anyo at hugis ng Palawan, para sa ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. 

4. Kailangan po nating magsagawa ng "strategic environmental assessment" o pagtatasa sa kalikasan hinggil sa pagpapagawa ng mga kalsada sa Palawan upang bigyang pansin ang kanyang epekto sa pangkabuhayan at ekonomiya, ang iba't-ibang katangian ng lupa, ang epekto nito sa kalikasan at sa pagbabago ng klima.

5. Kailangan din po nating ikonsulta ito at pag-usapan sa iba't-ibang grupo ng mga taong tatamaan at mawawalan ng pagkakakitaan dahil ang kanilang kabuhayan ay nakasalalay sa likas-yamang dulot ng kalikasang mawawasak sa pagpapagawa ng mga kalsada sa Palawan.

6. Meron po tayong mga environmental planners na tumanggap na ng karangalan. Maaari po silang tumulong para maingatan ang Acacia Tunnel at ang likas-yaman ng Palawan na maaaring masira dahil sa pagpapagawa ng mga kalsada. Maari po tayong maghanda ng mga gawaing may kaugnayan sa pagpapagawa ng 6-lane superhighway habang pinag-aaralan ang mga bagay-bagay; pwede po nating ilihis ang superhighway mula sa Bacungan hanggang Napsan para hindi madaanan ang Acacia Tunnel; humanap ng praktikal at maayos na solusyon upang maiwasan ang pagkawasak ng mga lugar na tatamaan sa Palawan.

MASAMANG EPEKTO NG PAGPATAY SA MGA PUNONG KAHOY AT KAGUBATAN SA PALAWAN:

1. Kapag pinutol ang matatandang puno sa Acacia Tunnel at iba pang gubat sa Palawan, mawawasak ang mga ito. Ang pagkakaiba-iba nito at natatanging anyo at manganganib. Ang mga lugar na dinadagsa ng mga turista at masisira dahil sa kalbong bundok. Ang mga punong kahoy ang pumipigil sa baha at naiiwasan ang aksidente. Sila ang nagiging harang at panangga. Sila ay mga pamanang punongkahoy na pinoprotektahan ng batas. Kapag pinutol sila, hindi sila basta-basta mapapalitan sa loob ng isang daang taon.

2. Mawawala ang mga serbisyong ipinagkakaloob ng likas-yaman sa kapaligiran maging sa lupa o sa dagat. Ang pagkakalbo nga mga kagubatan dahil sa pagpapagawa ng mga kalsada ay dokumentado sa Amazon at sa iba't-ibang bahagi ng mundo. Sila ang magpapahirap sa mga hayop at buhay ilang sa naturang lugar. Ang mababangis na hayop gubat at maaaring tumungo sa kabayanan para maghanap ng makakain habang ikinakalat ang anumang sakit sa naturang lugar. Tayo o ang ating mga alagang hayop ay maaaring maimpeksyon kapag nakagat nila.

3. Ang mga kagubatan sa Palawan ang nagpapatuloy sa pag-ikot ng singaw mula sa lupa na nagiging ulap at bumabagsak na ulan. Ang malilim at malamig na simoy ng hangin ang syang nagbibigay ginhawa sa mainit na temperatura sa mundo. Sila ang nagbibigay ng malinis na hangin at nagbibigay-buhay dahil sa paghigop sa dioksidong karbono galing sa kapaligiran. Ang pagwasak sa mga punong kahoy at kagubatan ang lalong magpapainit at magpapatuyo sa klima na makakasira sa mga halaman at mga hayop sa naturang lugar. Maaaring hindi nila kayang mabuhay kapag nawasak ang Acacia Tunnel at iba pang tatamaang kagubatan. 

Maaari po tayong umunlad nang hindi isinasakripisyo ang Acacia Tunnel at iba pang tatamaang kagubatan sa Palawan. Kung nais po ninyong sagipin ang Acacia Tunnel at iba pang tatamaang kagubatan, pakipirmahan po ninyo at ipakalat ang petisyong ito. Humingi po tayo ng milyong pirma o mahigit pa upang pakinggan tayo ng mga kinauukulan. Maraming salamat po. Kasihan po nawa tayo ng ating Poong Maykapal!
 

Petition Closed

This petition had 20,209 supporters