کمپین اخراج آقازاده های جمهوری اسلامی و والدین شان از کانادا

0 have signed. Let’s get to 500!


Petition to deport children of Iranian officials and their parents from the Canada

Mr. Prime Minister Justin Trudeau, your position and your government toward the Islamic Republic of Iran are somewhat clear, but not transparent. In all media, it is pointed out that Canada has become a thieves’ paradise. Evidence of this claim is clearly visible in the Canadian society, buying luxury real estate and cars by them! Whether children of Iranian officials under the pretext of studying, and their parents, who came under the pretext of visiting them and are doing money laundry in many ways. “The likes of Mr. Mahmoud Reza Khavari (CEO of Melli Bank) and his family are many.”

In a country where the arrival of more than $ 10,000 without its source is illegal, how do these pirates and their children enter the vast capital and have no such business and income in Canada?!

This petition is launched based on the request of a large number of people inside of Iran.

Mr. Prime Minister, we request you to order the identification and deportation of the thieves, their embezzlers and their agents in Canada, and keep their property belonging to the Iranian nation safe and secure until finally reaching the Iranian nation at the right time.

آقای نخست وزیر جاستین ترودو، موضع شما  و دولت تان نسبت به جمهوری اسلامی تا حدودی مشخص است، اما شفاف نیست. در همه رسانه ها اشاره می شود که کانادا به بهشت دزدان تبدیل شده است؛ شواهد این ادعا به وضوح در جامعه کانادا به چشم می خورد، خرید املاک و ماشین های لوکس توسط آنان از نمود های آن است! آقازاده هایی که به بهانه تحصیل، و والدین آنان  که به بهانه دیدن آنها، در رفت آمد هستند. امثال آقای خاوری و خانواده او بسیاراند.

در کشوری که ورود بیش از 10.000 دلار بدون اعلام منبع آن غیر قانونی است، چگونه این دزدان و فرزندانشان سرمایه های هنگفت بادآورده را وارد و بدون هیچ گونه درآمدی در کانادا زندگی های آنچنانی دارند.

آقای نخست وزیر، ما امضاء کنندگان این کمپین از شما می خواهیم که دزدان، اختلاس گران و آقازاده هایشان را در کانادا شناسایی و آنان را از کشور اخراج و اموالشان که متعلق به ملت ایران است، را در حسابی حفظ  تا در زمان مناسب به دست ملت ایران برسد.