حمايت از اقدام قضايي موسسه مانا عليه حيوان آزار

0 have signed. Let’s get to 35,000!


موسسه مانا قصد دارد تا با شکایت و درخواست مجازات حیوان آزار این موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال کند. با توجه به اینکه نشر کلیپ در شبکه های اجتماعی موجب جریحه دار شدن عواطف عمومی و درخواست حامیان از این موسسه براي پيگيري اين موضوع شده است لذا با امضای این پتیشن شما نیز میتوانید با اقدام موسسه ی مانا همراهي و حمايت خود را اعلام نمایید