Paralización de la cesión de terrenos publicos,para hacer un centro privado en Torrent

Paralización de la cesión de terrenos publicos,para hacer un centro privado en Torrent

Creada
22 de mayo de 2013
Dirigida a
Amparo Folgado Tonda. (Alcaldessa Presidenta del Ayuntamiento de Torrent)
Petición cerrada
Esta petición ha conseguido 1711 firmas

Por qué es importante esta petición

La justificació de la nostra demanda es basa en tres raons:

És il·legal.

1er Per no haver consultat al Consell Escolar Municipal, Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és aprovat el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.

2º És innecessària. Torrent ja té places escolars disponibles a l’ensenyament obligatori, el que necessita és la desaparició dels barracons i la remodelació i adequació dels centres a les necessitats actuals.

3ºÉs un exemple de malgastar els diners públics. Estimem que esta cessió suposarà la donació d’un milió d’euros dels torrentins i torrentines a una empresa privada per a que puga fer el seu negoci, a més del que coste la urbanització necessària per a que el terreny adquirisca la condició de solar. Obrirem un nou centre privat i tancarem unitats en els públics.

La justificación de nuestra demanda se basa en tres razones:

Es ilegal.

1 º Por no haber consultado al Consejo Escolar Municipal, Decreto Legislativo de 16 de enero de 1989, del Consejo de la Generalidad Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Consejos Escolares de la Comunidad Valenciana.

2 º Es innecesaria. Torrent ya tiene plazas escolares disponibles en la enseñanza obligatoria, lo que necesita es la desaparición de los barracones y la remodelación y adecuación de los centros a las necesidades actuales.

3 º Es un ejemplo de malgastar el dinero público. Estimamos que esta cesión supondrá la donación de un millón de euros de los torrentinos y torrentinas a una empresa privada para que pueda hacer su negocio, además de lo que cueste la urbanización necesaria para que el terreno adquiera la condición de solar. Abriremos un nuevo centro privado y cerraremos unidades en los públicos

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 1711 firmas

Comparte esta petición