WROCLAW MUST ACT! Zobowiązanie do przeniesienia uchodźców z obozów na wyspach greckich!

WROCLAW MUST ACT! Zobowiązanie do przeniesienia uchodźców z obozów na wyspach greckich!

7 have signed. Let’s get to 10!
At 10 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Europe Must Act. started this petition to Prezydenta Wrocławia Jacek Zbigniew Sutryk

WROCŁAW MUSI ZOBOWIĄZAĆ SIĘ DO PRZESIEDLENIA UCHODŹCÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AZYL Z OBOZÓW HOTSPOT NA GRECKICH WYSPACH MORZA EGEJSKIEGO!

Na granicach Europy trwa kryzys humanitarny. 103 136 uchodźców oraz 60 873 osób ubiegających się o azyl jest obecnie uwięzionych w Grecji, zmuszonych do życia w przepełnionych obozach z ograniczonymi usługami medycznymi i nieodpowiednimi urządzeniami sanitarnymi. Te nieludzkie warunki są wynikiem 5 letniej lekceważącej polityki UE.

Nawet w obliczu pandemii Covid-19, przywódcy UE pozostali obojętni lub niechętni do działania. To, że ta sytuacja może się utrzymywać, jest rażącą sprzecznością ze wszystkimi podzielanymi przez nas koncepcjami troski o innych w odniesieniu do higieny i dystansu społecznego. Widzieliśmy niszczycielskie pożary przedzierające się przez obozy na Chios, Samos i Lesbos, w wyniku których setki ludzi straciło wszystko oprócz ubrań, które mieli na sobie. Wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek czy stan zdrowia, są narażeni.

Nasi liderzy potrzebują pobudki. Europa nie może stać z boku i pozostawić w takich obozach dzieci, kobiet i mężczyzn. Naszym moralnym obowiązkiem jest działać: Europe Must Act! Czas, aby Wrocław pokazał, że jest wzorem do naśladowania dla innych miast.

Aby ratować życia, miasta w całej Europie muszą przyjąć swój słuszny udział osób ubiegających się o azyl i uchodźców z Grecji. Miasta w Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Francji i Portugalii już zobowiązały się zaangażować i przyjęły zarówno uchodźców, jak i osoby ubiegające się o azyl z tychże obozów. W dalszym ciągu zwracamy się do innych miast i samorządów w całej Europie o przyłączenie się do zaoferowania schronienia ludziom uwięzionym w przepełnionych obozach na greckich wyspach.

Czy Wrocław dołączy do innych miast europejskich, aby pokazać swoje zaangażowanie dla podstawowych praw człowieka, zobowiązując się do przesiedlenia dokładnej liczby osób ubiegających się o azyl i uchodźców w ramach swojej jurysdykcji? Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący Rady Miasta, Radni Miasta Wrocław - czy złożycie obietnicę?

Razem możemy dać jasny sygnał przywódcom UE i rządom krajowym, że Europa chce i jest w stanie działać zgodnie ze swoimi wartościami humanitarnymi oraz zapewnić schronienie tym, którzy go szukają przed wojną i prześladowaniami.
Wrocławski oddział Must Act zwraca się do przewodniczących Rady Miasta o:

● Złożenie obietnicy, aby przesiedlić osoby ubiegające się o azyl z Grecji

● Złożenie wniosku/napisanie listu popierającego kampanię Europe Must Act

Mieszkańcy Wrocławia - podpiszecie petycję?

Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący Rady Miasta, Radni Miasta Wrocław - czy złożycie obietnicę?

Europe Must Act to ruch, który aktywnie wspiera uchodźców w Grecji i w pozostałej części Europy oraz wzywa do prowadzenia sprawiedliwej i humanitarnej polityki azylowej i imigracyjnej. Dowiedz się więcej dzięki naszym serwisom społecznościowym oraz na stronie internetowej 

Podpisano:
Sygnatariusze lokalni: 

Wspierający w całej Polsce:
Rethinking Refugees

Nie zapomnij śledzić naszego profilu Wrocław Must Act na Instagramie i na Facebooku, aby dowiedzieć się o naszych innych kampaniach i petycjach.

WROCLAW MUST PLEDGE TO RELOCATE REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS FROM THE AEGEAN HOTSPOT CAMPS IN GREECE!

There is a humanitarian crisis taking place at Europe’s borders. 103,136 refugees and 60,873 asylum seekers are currently trapped in Greece, forced to live in overcrowded camps with limited medical services and inadequate sanitary facilities. These inhumane conditions are the result of 5 years of neglectful EU policies.Even in light of the Covid-19 pandemic, EU leaders have remained indifferent or hesitant to act. That this situation is allowed to persist is a blatant contradiction to all notions we share of being considerate to others with regards to hygiene and social distancing. We have seen devastating fires tear through the camps on Chios, Samos and Lesbos, resulting in many hundreds of people losing all but the clothes on their back. All inhabitants, regardless of age or health, are vulnerable.
Our leaders need a wake up call. Europe cannot stand by and leave behind these children, women and men in such camps. We have the moral obligation to act: Europe Must Act! It is time for Wroclaw to show it is an example for other cities to follow.
In order to save lives, cities across Europe need to welcome their fair share of asylum seekers and refugees from Greece. Cities in Germany, Belgium, Switzerland, France & Portugal have already pledged to take in, and welcomed, refugees and asylum seekers from Greece. We continue to ask other cities and councils across Europe to join in offering sanctuary to the people stuck in overcrowded camps in Greece.

Will Wroclaw join with other European cities to demonstrate its commitment to basic human rights by pledging toresettle an exact number of asylum seekers and refugees in their jurisdiction? Mayor of Wroclaw - will you make a pledge?

Together, we can send a clear signal to EU leaders and national governments that Europe is willing and able to act on its humanitarian values and provide shelter to those who seek refuge from war and persecution.

Wroclaw Must Act Chapter is asking Council Leaders to:

● Make a pledge to resettle asylum seekers from Greece

● Pass a motion/write a letter of support for Europe Must Act's campaign

Residents of Wroclaw - will you sign the petition?

Mayor of Wroclaw - will you make a pledge?

Europe Must Act is a movement that actively supports refugees in Greece and the rest of Europe and calls for a just and humane asylum and immigration policy. Find out more through our social media platforms and website www.europemustact.org

 

7 have signed. Let’s get to 10!
At 10 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!