Ovitoto rallies behind OTA's TC and the outcome of the Aminius Chiefs Council's meeting!!

Ovitoto rallies behind OTA's TC and the outcome of the Aminius Chiefs Council's meeting!!

57 have signed. Let’s get to 100!
Started
Petition to
Ovitoto community and wider Ovaherero people

Why this petition matters

Ete oo:

1. Nandiuasora Mazeingo;

2. Dove Kaunatjike;

3. Japhet-Sox Karamata;

4. Karokua Kariko;

5. Kuhepa Katuemutima;

6. Joffrey Katuemutima;

7. Maxwell Kaumunika;

8. Kasukona Tjaveondja;

9. Jerry Iyambo

10. Rirua Komeheke;

11. Tonaa Ndisiro;

12. Kaurumbua Ndisiro;

No vature ovengi ovakwatera vehi raVitoto mevaverwa arihe maturaisa ongurameno yetu ongahu ohatera-tera ndjimaitja turi puna Omananeno wouHonapare woVaherero (oOTA) okuza moNamibia ngaapendje nehi otja tjimaepitire mo Committee yovandu hamboumwe (o Transitional Committee -TC) mberi ovatize voviungura momberoo yoMbara yetu osuverwa Otjitambi Advocate Vekuii Rukoro ndjetwesa.

Ete wina matuzeuparisa ounawatjiri womazeuparisiro nongaendero aihe ndjina otjina nokuzikamisa Ombongarero onene yomananeno wouHonapare woVaherero ( o Chiefs Council) mehi raMongua tjiyeri omurongo na rimwe nganduu komurongo nayevari kuTjitarazu ro mbura ndji (11-12th December 2021).

Mu nao otjimaturipapura kozondjito azehe ndumazemunika aayo zakuramene oviungura imbi otjatjivyatanda mondero yomuhoko waKouherero. Tjinene nene maturipapura kutjamwa zondjito ndumazetamunisa ena retu raVitoto, ete matuzeuparisa nokuhina ndira na ukeke kutja tjamwa zondjito azehe ndumazehakerwa mo Vitoto, oo zowatjiri na ndehina watjiri, kazena otjina novature vaVitoto, kazena indu puzazeuparisiwa nokuserwa ondaya mehi raVitoto, okutja kazeri mena rovature vaVitoto. Ouye waVitoto otja kororowa ouwe ounatongatima moviungura vyakOuherero nu ngamba una onyanu okurira okanepo okatakame moMananeno wouHonapare woVaherero.

Motjito iho ouye waVitoto maukarira okanepo okahaame okuura mombongarero yaMongua otjakombazu onguru ndjatongamisirwe iyo Mbara yaVitoto ourenga, Ombara Kukajorua waNdisiro. .Motjito iho oRata yehi raVitoto moTjomuise Kavetjiua Mbavanga-Ndisiro wazikamisiwa otjomukuramenepo okuura wehi raVitoto pombongareero yaMongua yo Chiefs Council indjo.

 

 

  

57 have signed. Let’s get to 100!