Onze Oproep tot Duurzaam Beheer Watergebieden - Bonaire

Victory

Onze Oproep tot Duurzaam Beheer Watergebieden - Bonaire

This petition made change with 464 supporters!
Started
Petition to
Openbaar Lichaam Bonaire and

Why this petition matters

Started by STINAPA Bonaire

World Wetlands Day 2022 - Bonaire

Op 2 februari is het World Wetlands Day oftewel Wereld Watergebieden Dag. De STINAPA Junior Rangers zullen op deze bijzondere dag een manifest overhandigen aan gezaghebber Edison Rijna, het bestuurscollege en de rijksvertegenwoordiger, waarin een oproep wordt gedaan tot duurzaam beheer van waterrijke gebieden op Bonaire.

 

Ondersteun het manifest!

Samen met ons manifest worden de handtekeningen overhandigd van de betrokkenen die het manifest hebben ondertekend. Door deze online petitie te tekenen ondersteunt u het initiatief en geeft u aan dat u de onmisbare waarde die deze gebieden hebben voor Bonaire inziet.

Samen kunnen we zorgen dat de waterrijke gebieden op Bonaire meer aandacht ontvangen middels goed beheer in de toekomst!

 

-------------------------------------------------------

 

Geachte leden van de eilandsraad,

Geacht bestuurscollege,

Geachte Rijksvertegenwoordiger,

Met deze brief brengen wij het immense belang van onze watergebieden onder uw aandacht. Ons eiland mag zich verheugen in het rijke bezit van vele prachtige watergebieden. Ze zijn van onmisbare waarde voor de ecosystemen op ons eiland en het welzijn van de bevolking. Nu de wereldwijde klimaatverandering steeds vaker en ernstiger ons dagelijks leven beïnvloedt, wordt het nog duidelijker dat we deze gebieden moeten beschermen, beheren en herstellen. Het secretariaat van het Verdrag van Ramsar en de Verenigde Naties roepen daarom op tot actie. Geld, menselijk vermogen en politieke wil zijn nodig om te voorkomen dat watergebieden verdwijnen en om aangetaste gebieden te herstellen.

Dit geldt voor zowel de watergebieden die vanwege hun internationale belang beschermd zijn door het Verdrag van Ramsar als de watergebieden die dat (nog) niet zijn. Tot de eerste categorie horen het Washington Slagbaai Nationaal Park, Klein Bonaire, Pekelmeer en Lac. Andere watergebieden van grote waarde zijn: Saliña Frans, Saliña Tam, Saliña di Vlijt, Dam Aruba, Washikemba, Lagun, Dam Onima en de zoetwaterplas bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Saliñas zijn van groot belang voor de bescherming van het onderwaterpark tegen erosie en als leefgebied voor tal van watervogels. Dam Aruba en de zoetwaterplas bij de rwzi trekken ook veel vogels. Al deze watergebieden dragen bij aan de identiteit van ons eiland en de aantrekkingskracht voor toeristen, recreanten en vogelaars.

In relatie tot klimaatverandering, zeespiegelstijging en erosiebestrijding is ook de hele zuidelijke kuststrook van Punt Vierkant tot en met Bakuna van vitaal belang. Gelukkig zijn er non-gouvernementele organisaties die de mangrovebossen herstellen en uitbreiden. Op die manier wordt CO2 vastgelegd, een barrière tegen het zeewater gevormd en het koraalrif tegen erosie beschermd.   

Uiteraard hebben de lokale en nationale overheid een belangrijke rol bij het beschermen, beheren en herstellen van onze watergebieden. Dat blijkt onder meer uit het gegeven dat een aantal van onze watergebieden sinds 1980 de status van Ramsar-gebied hebben. Vorig jaar nog zijn de individuele Ramsar-gebieden Slagbaai en Gotomeer met alle omliggende gronden samengevoegd tot één groot Ramsar-gebied ‘Washington-Slagbaai’ dat zes saliñas bevat.

De jaarlijkse World Wetlands Day op 2 februari, erkend door de Verenigde Naties, onderstreept het belang van watergebieden voor het leven op onze blauwe planeet Dergelijke levende natuurmonumenten moeten goed worden beheerd en onderhouden. De ondertekenaars van deze brief roepen onze lokale bestuurders op om zorgvuldig om te gaan met de watergebieden op ons eiland. Behalve een beschermde status betekent dat ook aandacht voor het beheer en het scheppen van de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden. Juist nu de toenemende bevolkingsgroei, de recreatie en het toerisme steeds meer druk op deze gebieden legt en klimaatverandering zich laat voelen, is duurzaam beheer onontbeerlijk.

In dat licht hopen de ondergetekenden dat u als bestuurders binnenkort de uitvoeringsagenda behorende bij het Natuur- en Milieubeildsplan (NMBP) Bonaire zult vaststellen en de nodige middelen beschikbaar stelt voor effectief beheer van onze waardevolle Wetlands.

 

Hoogachtend,

Alle bij deze actie betrokken ondergetekenden

 

-----------------------------------------------------

Victory

This petition made change with 464 supporters!

Share this petition