Petition Closed

Justice Denied

This petition had 413 supporters


 

On the 22nd of December, the Parliament of Kosovo did not approve the law that will support Children with Special Needs. Only 42 out of 120 MPs voted pro the amendment that will oblige the government of Kosovo to pay the Special Needs Teachers in the public schools.

Disabled children in Kosovo are being discriminated against as they do not receive their rights to education. In Kosovo children with special needs are more at risk of being excluded from the educational process because of the structures and the system that is not able to meet their needs.

Please sign the petition and help improve the education of Children with Special Needs in Kosovo. Thank you!

 

Më datën 22 dhjetor, Parliamenti i Kosovës nuk e miratoj ligjin që do ta obligonte qeverinë e Kosovës të paguajë mësuesit plotësues për fëmijët me nevoja të veçanta nëpër shkollat publike. Prej 120 deputeteve vetem 42 deputet  votuan pro amendamentit. Fëmijët me aftësi të kufizuara në Kosovë janë duke u diskriminuar pasi nuk i gëzojn të drejtat e tyre për shkollim te mirëfillt. Në Kosovë fëmijët me aftësi të kufizuara janë më në rrezik të përjashtohen nga procesi arsimor për shkak të strukturave dhe sistemit që nuk është në gjendje t'i plotësojë nevojat e tyre.
Ju lutemi nënshkruani peticionin dhe ndihmoni fëmijëve me nevoja të veçanta dhe përmirësimin e edukimit të në Kosovë. Faleminderit!

 

 Today: Fatmire is counting on you

Fatmire Bunjaku needs your help with “On 22 of December, the Parliament of Kosovo did not approve the law that will support:”. Join Fatmire and 412 supporters today.