ST महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण झालेच पाहिजे...

S T ही महाराष्ट्रा ची जीवन वाहिनी आहे. तिचे व कर्मचाऱ्यांचे रक्षण झाले पाहिजे.

Unmesh Shinde, Lucknow, India
4 months ago
Shared on Facebook
Tweet