Do you agree that the nursing staff exam is out of class 3 and can be examined again?

0 have signed. Let’s get to 200!


(1) 05/08/2018  ના રોજ લેવામાં આવેલ પરીક્ષા ક્લાસ 3 ના લેવલ ની બહાર હોવાથી પરીક્ષા ફરીથી લેવામા આવે

(2) મીનીમમ 20000 પગાર ના સુપ્રીમ કોર્ટ નો ચુકાદા નુ દરેક પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલમાં તાત્કાલીક અમલીકરણ કરાવવું.

(3) કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા તથા આઉટસોર્સિંગ પ્રથા બંધ કરાવવી

(4) પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલમાં મેટરનીટી લીવ  6 મહીના મળવી જોઈએ

(5) બીજા પણ ઘણા નાના-નાના પ્રશ્ર્ન નુ નિરાકરણ લાવવા