NOBEL PEACE PRIZE FOR CATALONIA under the Spanish Government's repression.

0 have signed. Let’s get to 2,500!


(Catala/ Espanol/ English)

. Si hi ha un poble que es mereixi el Premi Nobel de la Pau aquests dies aquest es Catalunya.                                                                                        

. Si hay un pueblo que se merece el Premio Nobel de la Paz en estos dias es Cataluna

.Catalunya, aquesta terra amb la seva identitat propia, terra triomfant, rica i plena.
.Catalunya, esa tierra con una identidad propia, tierra triunfante, rica y llena.

.Catalunya, que ha tingut el valor d'alcar-se contra l'autoritarisme de l'Estat Espanyol.
.Catalunya, que ha tenido el valor de alzarse contra el autoritarismo del Estado Espanol.

.Catalunya, aquell poble que ha votat pels seus Drets de Llibertat, d'opinio, pero sempre li ha estat denegat, sempre demanant a traves de les manifestacions mes pacifiques de la Historia d'Europa, amb els seus bracos en alca, bracos oberts...
.Catalunya, ese pueblo que ha votado por sus Derechos de Libertad, de opinion, pero les ha sido siempre denegado. Y siempre pidiendo a traves de las manifestaciones mas pacificas en la historia de Europa, con sus brazos en alca, brazos abiertos...

.Catalunya, un gran exemple de dignitat perque sent oprimida una i altra vegada, encara ofereix dialogar, arribar a un enteniment amb aquest Govern Espanyol sense cor.
.Catalunya, un gran ejemplo de dignidad porque aun siendo machacada una y otra vez, ofrece dialogar, llegar a un entendimiento con este Gobierno Espanol sin corazon.

.Catalunya, poble castigat per l'Article 155, que ha prohibit tots els Drets fonamentals de Democracia i que no escolta cap voluntat dels Catalans. Aquest Govern Espanyol que tanca i persegueix persones pacifiques per les seves propies idees, que prohibeix la llengua propia del poble.
. Pero Catalunya, encara resisteix pacificament.. amb els seus bracos en alca, bracos oberts...
.Catalunya, pueblo castigado por el Articulo 155, que ha prohibido todos los Derechos fundamentales de Democracia y que no escucha ninguna voluntad de los Catalanes. Este Gobierno Espanol que cierra y persigue personas pacificas por sus propias ideas, que prohibe la lengua propia del pueblo.
. Pero Catalunya, todavia resiste pacificamente...con sus brazos en alza, brazos abiertos...

.Catalunya, terra solidaria, de diferentes cultures i ideologies. Terra exemplar d'amor a la seva propia gent i als altres tambe, terra d'acollida, de bracos oberts...
.Catalunya, tierra solidaria, de diferentes culturas e ideologias. Tierra ejemplar de amor a su propia gente y al projimo, tierra de acogida, de brazos abiertos...

.Catalunya, colpejada, insultada, odiada, empresonada, prohibida, exil.liada.
.Catalunya, golpeada, insultada, odiada, encarcelada, prohibida, exiliada.

.Pero Catalunya... no discuteix, dialoga; no odia, perdona. Sempre disposada a escoltar. I alla esta ella, amb els seus bracos en alca, en contra de la violencia... en mostra de Pau. Aquells bracos oberts.
.Pero Catalunya... no discute, dialoga; no odia, perdona. Siempre dispuesta a escuchar. Y ahi sigue ella, con sus brazos en alza, en contra de la violencia...en muestra de Paz. Esos brazos abiertos.

.Aquesta terra, Catalunya, tan castigada, hauria de ser HONORADA per ser el poble mes pacific en resposta a una crueltat tan gran i tan injusta.
.Esta tierra, Catalunya, tan castigada, deberia estar HONORADA por ser el pueblo mas pacifico en respuesta a una crueldad tan grande y tan injusta.

.No hi ha poble que bategui amb tant d'amor per la seva terra tot i els cops de punys rebuts per defensar-la.                                                                               .No hay pueblo que lata con tanto amor por su tierra a pesar de los golpes recibidos por defenderla.

.Catalunya, el seu lema "Som gent de Pau!".
.Catalunya, su lema "!Somos gente de Paz!".
.Catalunya, un exemple clar de Humanitat per tota la Humanitat.
.Catalunya, un claro ejemplo de Humanidad para toda la Humanidad.

...................................................  (English)  .......................................................

. If there's people that deserves the Nobel Peace Prize nowadays that is Catalonia.

.Catalonia, land with its very own identity, triumphant land, rich and bountiful.

.Catalonia, has had the courage to stand up against the authoritarianism of the Spanish State.

.Catalonia, the people that have voted for their Rights of Freedom of opinion but they have always being denied to her. And always asking through the most peaceful protests in the history of Europe, with their arms on the rise, arms wide open...

.Catalonia, an example of Dignity because being crushed over and over, it still offers dialogue to reach an understanding with this heartless Spanish Government.

.Catalonia, punished by the Article 155 which prohibits all basic Rights of Democracy and it does not listen to the will of the Catalan people. This Spanish Government that jail and hunt down peaceful people for their own ideas, and forbid the very own language of the culture, of the people.
. But Catalonia, still endure peacefully...with their arms on rise, open arms...

.Catalonia, people of solidarity built up through different cultures and ideologies. Exemplary land of love to its own people and to others, land of welcome, with arms wide open....

.Catalonia, beaten, insulted, hated, imprisoned, forbidden, exiled.

.But Catalonia...does not argue, it speaks; it does not hate, it forgives. Always willing to listen. And there she is... with its arms raised against violence...as a sign of Peace. Those arms wide open.

.This land, Catalonia, so punished, should be HONOURED for being the most peaceful people in response to such an unfair and enormous cruelty.

.There's not people that can beat with so much love for its land despite the blows received to defend it.

.Catalonia, its motto "Som gent de Pau!", "We are Peace people!"
.Catalonia, a clear example of Humanity for all Humanity.