Non ao xenocidio do pobo palestino-No al genocidio del pueblo palestino.

Non ao xenocidio do pobo palestino-No al genocidio del pueblo palestino.

Creada
5 de noviembre de 2023
Firmas: 361Próximo objetivo: 500
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Colectivo Berro Seco

TEXTO EN GALEGO Y CASTELLANO.

Título:  Retirada do embaixador español en Israel xefes de representación Diplomática e de Representación Permanente e fin da venda de armas a Israel

Destinatario: Ministerio de Asuntos Exteriores de España

As persoas abaixo asinantes unidos na esperanza de xustiza, paz e recoñecemento do Estado de Palestina, diante dos acontecementos na Franxa de Gaza, que están tendo como resultado a perda de numerosas vidas inocentes incluíndo nenos e nenas, dirixímonos ao Goberno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para expresar o noso rexeitamento á continua violencia e o sufrimento que o pobo palestino sufre por causa da vulneración dos dereitos humanos, por parte do Estado de Israel. Entendemos que as accións  do estado de Israel son inaceptables e poden constituír crimes de guerra e de lesa humanidade; e como cidadáns comprometidos, é o noso deber expresar o noso rexeitamento e oposición a tales atrocidades.

O Estado de Israel levou e está levando a cabo accións que tiveron como resultado masacres e actos de xenocidio na Franxa de Gaza, o que causou un sufrimento innecesario e unha violación flagrante dos dereitos humanos. Á vista destas circunstancias, solicitamos con urxencia a retirada inmediata do Embaixador español en Israel, así como dos Xefes de Representación Diplomática e de Representación Permanente,  como unha medida de protesta e repudio fronte a tales violacións dos dereitos fundamentais.

Ademais, exiximos que se poña fin de inmediato á venda de armas de España a Israel, xa que esta práctica contribúe indirectamente á violencia e ao sufrimento do pobo palestino. Non podemos permitir que as accións do Estado Español estean vinculadas á perpetuación da traxedia e do sufrimento do pobo palestino.

Tamén reclamamos a inmediata emisión dunha protesta formal por parte do Goberno español pola brutalidade cometida polo exército israelí contra a poboación civil de Gaza, así como a elevación desta cuestión aos órganos da Unión Europea para que tome unha posición contraria á barbarie israelí acompañada de medidas diplomáticas para exixir a paralización inmediata das agresións de Israel contra o pobo palestino.

Ao unir as nosas voces, esperamos transmitir unha mensaxe clara e contundente ao goberno de España de que como cidadáns opoñémonos firmemente a calquera complicidade en actos que atentan contra a humanidade e os dereitos fundamentais do pobo palestino.

TEXTO EN ESPAÑOL

Título: Retirada del Embajador de España en Israel, Jefes de la Representación Diplomática y Permanente y fin de la venta de armas a Israel
Destinatario: Ministerio de Asuntos Exteriores de España
Las personas abajo firmantes, unidas en la esperanza de la justicia, la paz y el reconocimiento del Estado de Palestina, ante los acontecimientos en la Franja de Gaza, que están provocando la pérdida de muchas vidas inocentes, incluidos niños y niñas, nos dirigimos al Gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para expresarle nuestro rechazo a la continua violencia y sufrimiento que sufre el pueblo palestino a causa de la violación de los derechos humanos por parte del Estado de Israel. Entendemos que las acciones del Estado de Israel son inaceptables y pueden constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; y como ciudadanos comprometidos, es nuestro deber expresar nuestro rechazo y oposición a tales atrocidades.
El Estado de Israel ha tomado y está tomando medidas que han resultado en masacres y actos de genocidio en la Franja de Gaza, causando sufrimiento innecesario y violaciones flagrantes de los derechos humanos. Ante estas circunstancias, solicitamos urgentemente la retirada inmediata del Embajador de España en Israel, así como de los Jefes de la Representación Diplomática y de la Representación Permanente, como medida de protesta y repudio ante tales violaciones de derechos fundamentales.
Además, exigimos el fin inmediato de la venta de armas de España a Israel, ya que esta práctica contribuye indirectamente a la violencia y el sufrimiento del pueblo palestino. No podemos permitir que la actuación del Estado español vaya ligada a la perpetuación de la tragedia y el sufrimiento del pueblo palestino.
Exigimos también la emisión inmediata de una protesta formal por parte del Gobierno español por la brutalidad cometida por el ejército israelí contra la población civil de Gaza, así como la elevación de esta cuestión a los órganos de la Unión Europea para que tome una posición, contra la barbarie israelí acompañada de medidas diplomáticas para exigir un cese inmediato de la agresión de Israel contra el pueblo palestino.
Al unir nuestras voces esperamos transmitir un mensaje claro y contundente al gobierno de España de que como ciudadanos nos oponemos firmemente a cualquier complicidad en actos que atenten contra la humanidad y los derechos fundamentales del pueblo palestino.

Apoyar ahora
Firmas: 361Próximo objetivo: 500
Apoyar ahora