Petition Closed

Tố cáo tội ác của đảng cộng sản Việt Nam

This petition had 71 supporters


Ký tên tham gia phong trào toàn dân tố cáo tội ác của đảng Cộng sản Việt Nam ra tòa án hình sự quốc tế và hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tòa án dân sự tối cao Tây Ban Nha.Today: Manh is counting on you

Manh Hung needs your help with “Những người Việt Nam yêu nước: Tố cáo tội ác của đảng cộng sản Việt Nam”. Join Manh and 70 supporters today.