Tố cáo tội ác của đảng cộng sản Việt Nam

0 have signed. Let’s get to 100!


Ký tên tham gia phong trào toàn dân tố cáo tội ác của đảng Cộng sản Việt Nam ra tòa án hình sự quốc tế và hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tòa án dân sự tối cao Tây Ban Nha.Today: manh hung is counting on you

manh hung pham needs your help with “Những người Việt Nam yêu nước: Tố cáo tội ác của đảng cộng sản Việt Nam”. Join manh hung and 67 supporters today.